Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын дотоод сургалтыг “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ээр зохион байгууллаа

439

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 34 албан хаагчид “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” сэдвээр дотоод сургалтыг зохион байгуулсан.