Алсын хараа, эрхэм зорилго

Хүн ам нь эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах орчин, нөхцөл бүрдсэн, хүний хөгжлийг хангасан аймаг болох.

Алсын хараа, эрхэм зорилго

Дэд бүтцийн давуу байдал, дэвшилтэт технологи, хүний хөгжил, олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг хангах замаар, иргэдийн ажиллах, амьдрах тав тухтай, эрүүл, аюулгүй орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх.