АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ СУЛ ОРОН ТОО

420

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ  СУЛ ОРОН ТОО

2019.05.01

Байгууллагын бүтцийн нэгж, албан тушаалын нэр Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл Тайлбар :Тухайн албан тушаалын орон тооны нөхөн хангалтын тухай /Хууль ёсны сонгон шалгаруулалтгүй, дүгнэлтгүй, түр орлон, сул орон тоо г.м/
0 1 2 3
1 Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
2 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Бүртгэлийн мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
3 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн сангийн төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
4 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн сангийн төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо
5 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн ДТ ТЗ-5 Сул орон тоо

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР