Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны тогтоолууд

739
Он, сар, өдөр Дугаар Тогтоолын товч утга Үзэх
1 2018.01.16 01 Төрийн захиргааны албан хаагчдад зэрэг дэв олгох санал батлах тухай Үзэх
2 2018.01.16 02 Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хэлэлцсэн тухай Үзэх
3 2018.02.08 03 Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хэлэлцсэн тухай Үзэх
4 2018.03.15 04 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
5 2018.03.15 05 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
6 2018.03.15 06 Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг батлах тухай Үзэх
7 2018.03.15 07 Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
8 2018.04.17 08 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэх тухай Үзэх
9 2018.04.17 09 Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах салбар комисс томилох тухай Үзэх
10 2018.05.01 10 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэнийг нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
11 2018.05.01 11 Комисс томилох тухай Үзэх
12 2018.05.08 12 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
13 2018.05.08 13 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
14 2018.05.08 14 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
15 2018.05.08 15 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
16 2018.05.18 16 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай Үзэх
17 2018.05.18 17 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай Үзэх
18 2018.06.06 18 Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хэлэлцсэн тухай Үзэх
19 2018.06.06 19 Д.Мөнхзулыг Ёс зүйн хорооны нарийн бичгийн даргыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай Үзэх
20 2018.06.06 20 Г.Сумъяаг Ёс зүйн хорооны нарийн бичгийн даргаар томилох тухай Үзэх
21 2018.06.22 21 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
22 2018.09.22 22 Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах салбар комисс томилох тухай Үзэх
23 2018.10.03 23 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэнийг нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
24 2018.10.03 24 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай Үзэх
25 2018.10.03 25 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай Үзэх
26 2018.10.19 26 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
27 2018.10.19 27 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
28 2018.10.19 28 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
29 2018.10.19 29 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
30 2018.11.20 30 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэх санал батлах тухай Үзэх
31 2018.11.20 31 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
32 2018.12.04 32 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай Үзэх
33 2018.12.04 33 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай Үзэх
34 2018.12.04 34 Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт зохион байгуулах салбар комисс томилох тухай Үзэх
35 2018.12.04 35 Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнуулахаар уламжлах тухай Үзэх
36 2018.12.04 36 Нөөцөөс нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
37 2018.12.19 37 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
38 2018.12.19 38 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
39 2018.12.19 39 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
40 2018.12.19 40 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
41 2018.12.19 41 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
42 2018.12.19 42 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай Үзэх
43 2018.12.19 43 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэнийг нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэхийг санал болгох тухай Үзэх
44 2018.12.19 44 Урамшуулал олгох тухай Үзэх