2017 оны 3 дугаар улиралд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн дүн, ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн хэлбэр, агуулга

722

2017 оны 3 дугаар улиралд ирүүлсэн өргөдөл,
гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн дүн

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо

Шийдвэрлэлт  

 

Шийдвэрлэлт хувь

 

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

 

Хугацаа болоогүй

1.

Аймгийн Засаг дарга,  Засаг даргын Тамгын газар

 

141

 

130

 

 

2

 

9

 

99.9%

2.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг

 

5169

 

5111

 

 

 

58

 

100%

3.

Сумд /Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал/

2713

2699

14

100%

Дүн

8023

7940

2

81

99,9%

 

 

2017 оны 3 дугаар улиралд иргэдээс ирүүлсэн
өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт /хэлбэрээр/

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо Үүнээс:
 

Бичгээр

 

Цахимаар

 

Нээлттэй утсаар

 

Биечлэн уулзсан

 

Бусад хэлбэрээр

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар  

141

 

130

 

11

2. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг  

5169

 

5129

 

40

 

 

3. Сумдууд /Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал/ 2713 2708 5
Дүн 8023 7967 56

 

2017 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС
ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

 

 

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал

/тоо, нийт өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтэд эзлэх хувь/

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Говьсүмбэр аймаг

Нийт 8023 өргөдлөөс:

Хүсэлт- 8020 / 99,9%

Талархал- 3 буюу 0,03%

–  Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хүссэн  3955 /49,2%/,

– Иргэний бүртгэлтэй холбоотой  2517 /31,3%/,

–  Ажилд орох, ажлаас гарах, чөлөө хүссэн болон ажлын байртай холбоотой 518  /6,4%/,

– Газартай холбоотой   329        /4,1%/,

– Татвар төлөгчдөөс татвартай холбоотой 112     /1,3%/,

– Мэргэжлийн хяналтаар хяналт шалгалт хийлгэх хүсэлт    89 /1,1%/,

– Гал түймэр болон гамшиг аюулт үзэгдлийн дуудлагатай холбоотой 73    /0,9%/,

– Буцалтгүй тусламж болон эмчилгээний зардал хүссэн     72     /0,8%/,

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР