2017 оны 2 дугаар улиралд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн дүн, ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн хэлбэр, агуулга

791

2017 оны 2 дугаар улиралд ирүүлсэн өргөдөл,
гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн дүн

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо Шийдвэрлэлт  

 

Шийдвэрлэлт хувь

 

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

 

Хугацаа болоогүй

1. Аймгийн Засаг дарга,  Засаг даргын Тамгын газар  

98

 

90

 

 

2

 

6

 

99.9%

2. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг  

3731

 

3629

 

 

 

102

 

100%

3. Сумд /Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал/ 1927 1922 5 100%

Дүн

5756

5641 2 113 99,9%

 

2017 оны 2 дугаар улиралд иргэдээс ирүүлсэн
өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт /хэлбэрээр/

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо

Үүнээс:

 

Бичгээр

 

Цахимаар

 

Нээлттэй утсаар

 

Биечлэн уулзсан

 

Бусад хэлбэрээр

1.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

 

98

 

88

 

10

2.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг

 

3731

 

3696

 

35

 

 

3.

Сумдууд /Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал/

1927

1922

5

Дүн

5756

5706

50

 

2017 оны 2 дугаар улиралд иргэдээс
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга

 

 

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал

/тоо, нийт өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтэд эзлэх хувь/

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Говьсүмбэр аймаг

Нийт 5756 өргөдлөөс:

Хүсэлт- 5753 / 99,9%

Талархал- 3 буюу 0,05%

– Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хүссэн 2873 /49,9%/,

– Иргэний бүртгэлтэй холбоотой 1792 /31,1%/,

– Ажилд орох, ажлаас гарах, чөлөө хүссэн, ажлын байр, хүний нөөцтэй холбоотой 334 /5,8%/,

– Газрын харилцаатай холбоотой 204 /3,5%/,

-Мэргэжлийн хяналтаар хяналт, шалгалт хийлгэх хүсэлт 80 /1,3%/,

– Татвар төлөгчдөөс татвартай холбоотой 78 буюу 1,3%/,

– Буцалтгүй тусламж болон эмчилгээний зардал хүссэн 52 / 0,9%/

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР