Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

1414

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Дүрэм батлах тухай” 68 дугаар тогтоолын дагуу “Барилгын тухай” хуулийн 32.1.5-д зааснаас бусад барилга байгууламжийн барилгын ажлын зөвшөөрлийг Засаг дарга олгохоор шийдвэрлэгдсэн.

 

Барилгын ажлын зөвшөөрөл авах дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:

  1. Барилга байгууламжийн байршил, загвар зураг, техникийн нөхцөлийг баталгаажуулсан шийдвэр
  2. Барилга байгууламжийн магадлал хийгдсэн иж бүрэн зураг төсөл, магадлалын дүгнэлт
  3. Зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээдийн танилцуулга, улсын бүртгэлийн болон тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
  4. Байгаль орчны хууль тогтоомжийн дагуу байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай барилга байгууламжийн үнэлгээний тайлан
  5. Гэнэтийн ослын болон хариуцлагын даатгалд даатгуулсан бол гэрчилгээг хавсаргах.

Зөвшөөрлийг ажлын 10 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.