Удирдах ажилтнуудын 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийншуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

285

Удирдах ажилтнуудын 04 дүгээр сарын 15ны өдрийн

шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

 

2019 оны 4 дүгээр сар 26

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа,

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь
1 Орон нутгийн хөгжлийн индекс тодорхойлохоор  sector.gov.mn мэдээллийн системд сумдын Засаг даргын Тамгын газрууд мэдээллээ 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн дотор мэдээллээ байршуулах чиглэл өгсөн. Одоогоор Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар мэдээллийг байршуулаагүй байна. Иймд хугацаанд нь мэдээллийг оруулахад анхаарах 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны  өдрийн дотор

Сүмбэр сумын Засаг дарга
Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар нь сумын ерөнхий мэдээлэл болон нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг салбар бүрээр нь sector.gov.mn цахим хуудсанд хугацаанд нь бүрэн байршуулсан. 100
2  “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”-д тусгах санал ирүүлэх 2019 оны 04 дүгээр сарын 16-17-ны өдрийн дотор

Сумдын Засаг дарга нар
Сумдын ЗДТГ нь “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”-д тусгах саналаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулан, иргэдийн саналыг нэгтгэж, сумын ИТХ-аараа хэлэлцүүлэн гарсан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, холбогдох баримтын хамт ирүүлэх үүрэгтэй.

Сүмбэр сумын ЗДТГ, Шивээговь сумын ЗДТГ-аас хугацаандаа саналаа ирүүлсэн.

Баянтал сумын ЗДТГ нь хэлэлцүүлгээ зохион байгуулж гарсан саналыг нэгтгэн 2019.04.09-ны 117 тоот албан бичгээр сумын ИТХ-даа хүргүүлсэн гэсэн мэдээллийг ирүүлсэн байна. Баянтал сумын Засаг дарга үүргийг хэрэгжүүлэх хугацаа өнгөрсөн байгаад анхаарч, саналаа яаралтай ирүүлэх шаардлагатай.

70
3 Биелэлтийн дундаж хувь 85%

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС