“Бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж байна

227

            Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Удирдлагын академитэй хамтран төрийн байгууллагуудын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулан зохион байгуулж буй “Бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх арга зүй” сэдэвт сургалт 2019.05.20-ны өдрөөс эхэллээ. Энэхүү сургалт нь 2 өдөр болох бөгөөд

  1. Бодлого, хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, үр дүнгийн тухай ойлголт
  2. Бодлогын үнэлгээний дизайн боловсруулах аргачлал
  3. Бодлогын үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт боловсруулах аргачлал: үзүүлэлт, суурь үзүүлэлт, хүрэх түвшин
  4. Бодлогын үнэлгээний чанарын болон тоон өгөгдөл цуглуулах, боловсруулах аргачлал гэсэн сэдвүүдээр хичээл орно.