Малын гоц халдварт өвчинөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт хийгдлээ.

168

2018 онд малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 3 төрлийн вакцинжуулалтыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

  • Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 462.1 мян.тол мал хамруулхаас 459.1 мян.тол мал хамруулж, гүйцэтгэл 99.36%-тай байна.
  • Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 235.0 мян.тол мал хамруулхаас 216.3 мян.тол мал хамруулж, гүйцэтгэл 92.1%-тай байна.
  • Бог малын мялзангийн вакцинжуулалтанд 518,0 мян.тол мал хамруулахаас 419,0 мян.тол мал хамруулж, гүйцэтгэл 80.9%-тай байна.

13 14