Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

279

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний

өдрийн шуурхай зөвлөгөөний дэг

 

  1. 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт танилцуулна.

Цаг үеийн асуудлаар Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь сум, зөвлөгөөнд мэдээлэл хийнэ.

Аймгийн Засаг даргаас өгөх үүрэг

Өгөх үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага

1

16 нас хүрсэн иргэд иргэний андгай өргөх, Төрийн жинхэнэ албан хаагчид тангараг өргөх арга хэмжээг 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 10.00 цагт зохион байгуулна. Нийт байгууллагууд оролцох.

2018 оны 11 дүгээр сарын 21

Бүх байгууллага
2

Аймгийн бизнес эрхлэгчдийн зөвлөгөөнийг үр дүнтэй зохион байгуулах

2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр ХОХБТХ, ХХААГ, ХХҮГ
3

Жилийн эцсийн тайлан мэдээг гарган ирүүлэх хуваарийг нийт байгууллагуудад хүргүүлсэн. Тайлан мэдээг хугацаанд нь чанартай, үр дүнг тооцож ирүүлэх.

Тайлан мэдээ гаргах хуваарийн дагуу Бүх байгууллагууд
4 Аймгийн оны онцлох хүн, онцлох байгууллагыг шалгаруулахтай холбогдуулан тайлан, холбогдох бичиг баримтыг “Аймгийн Засаг даргаас олгох журам”-ын дагуу бүрдлийг ханган харьяа хэлтсүүддээ ирүүлэх 2018 оны 12 дугаар 05-ны өдрийн дотор Бүх байгууллагууд
5

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралдаан 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр хуралдана. Хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлуудыг бэлтгэн танилцуулах.

–       Аймгийн Засаг даргын үйл                  ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн          эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд          хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн                тайлан

–       Шинээр боловсруулагдаж буй              дэд хөтөлбөрүүд

–        2019 оны төсөв

–        Бусад

2018 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор

АЗДТГазар, холбогдох хэлтэс, агентлагууд

 

 

 

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Мэргэжлийн хяналтын газар,Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар ,тус тус 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.