Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 03-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний мэдээлэл, өгсөн үүрэг даалгавар

371

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2018 оны 09 дугаар сарын 03-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөн

Аймгийн Засаг даргаас өгсөн  үүрэг:

Өгөх үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1.

Авто замын цэвэрлэгээ арчилгааг богино хугцаанд хийж дуусгах 2018 оны 09 сарын 05-ны дотор “Тохижолт сүмбэр “ ОНӨҮГ
 

 

 

 

2.

 

Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах. 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр тайлан, мэдээг гаргаж ирүүлэх  

 

 

2018 оны 09 дүгээр 05-ны өдрийн дотор

 

 

 

Сумдын ЗД, Бүх байгууллагууд

 

 

 

 

 

3.

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх. Хөдөө аж ахуйн салбарын бэлтгэл ажлын хүрээнд өвс, тэжээл бэлтгэж малчдад тодорхой тоо хэмжээгээр хуваарилан бэлтгэлийг хангуулах,Үр дүнг 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор танилцуулах.  

 

 

 

2018 оны 9 дүгээр сарын 15- ны дотор

 

 

 

Сумдын дарга,ХХААГазар

 

4.

2019 онд зохион байгуулах гамшгийн бэлэн байдлын иж бүрэн сургалтыг зохион байгуулахад байгууллага бүр төсөв хөрөнгийг төлөвлөж шийдвэрлүүлэх.  

 

2019 оны төсөвтөө оруулах

 

 

ОБГ, Бүх байгууллагууд

 

5.

2018 оны 9 дүгээр сарын 04- ний өдрийн 15:00 цагаас Засгийн газраас цахим хурал зохион байгуулна.Цахим хурлыг иргэний танхимд зохион байгуулах тул бүх удирдах албан тушаалтнууд оролцох.  

 

 

2018 оны 9 дүгээр сарын 04нд

 

 

 

Бүх сумд,Агентлагийн дарга нар

 

Жич: Дараагийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Эрүүл мэндийн газар 3-5 минутын нэмэлт мэдээлэл хийнэ.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар