Төсвийн байгууллагуудын эд хариуцагч нарын дунд сургалт зохион байгууллаа.

299

Төсвийн байгууллагуудын эд хариуцагч нарт Сүмбэр сумын Санхүүгийн албатай хамтран  “ Эд хөрөнгийн бүртгэл, Мөнгөн кассын ажиллагааны журам.Төрийн сангаар төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд үндэслэх  анхан шатны баримт бичгийн жишиг заавар, 1 дүгээр цэцэрлэг, Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГазруудын няравын  үйл ажиллагаатай  танилцаж, туршлага судлах  сургалт хийсэн. Сургалтанд нийт 38 эд хариуцагч хамрагдаж  Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГазар, 1 дүгээр цэцэрлэгийн няравын  бараа материал, хүнс, үндсэн хөрөнгө, эргэлтийн хөрөнгийн  тайлан,  анхан шатны баримт, эд хөрөнгийн картын хөтлөлт, тооллогын бүртгэл, бараа материалын хадгалалт хамгаалалтыг  үзэж  харилцан туршлага судалж, волейболын тэмцээн явуулж тэмцээнд Баянтал сумын баг түрүүлсэн.

4 1 2 3