2017 оны шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт бий болгосон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг шалгаруулах материал хүлээж авах зар

118

poss-2