2017 оны шилдэг тохижилт, бүтээн байгуулалт бий болгосон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг шалгаруулах материал хүлээж авах зар

157

poss-2