Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

128

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Биелэлт

Хэрэгжилтийн хувь

1.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хуваарийн дагуу аймгийн ногоон байгууламж, ойн зурвасын усалгаа арчилгааг хийж гүйцэтгэх

2017.06.28-2017.08.15-ны өдрийн хооронд

 Аймгийн ногоон байгууламжийн усалгаа, арчилгаанд байгууллага хамт олныг хамруулах ажил 2017.06.28-2017.08.15-ны өдрийн хооронд явагдсан. Тогтоосон хуваарийн дагуу 14 удаа усалгаа хийх хуваарьтай байснаас 5 удаагийн усалгааны хуваарьт өдрүүдэд хур бороотой байж таарснаар байгууллагууд 9 удаа мод, бутыг усалсан байна. Нийт 32 байгууллагын 522 албан хаагчид 9 удаагийн давтамжтай 2200 мод, бутыг усалсан.

100

2.

Биелэлтийн дундаж хувь

100

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС