2016 оны 4 дүгээр улиралд төрийн захиргааны төв байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал /Хүснэгт хэлбэрээр/

39

2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
 

Хүснэгт №01

/Өссөн дүнгээр/

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт хувь

 

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

 

Хугацаа болоогүй

1. Аймгийн Засаг дарга,  Засаг даргын Тамгын газар  

273

 

266

 

 

2

 

5

 

99%

2. Сумдууд /Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал/

5063

5059

4

100%

3. Аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг  

5789

 

5774

 

 

 

15

100%

  Нийт

11125

11099

2

24

99,6%

 

          2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГАД
ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ /ХЭЛБЭРЭЭР/

 

Хүснэгт № 02

/Өссөн дүнгээр/

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо  

Үүнээс:

 

Бичгээр

 

11-11

төвөөр

 

Цахимаар

 

Нээлттэй утсаар

 

Биечлэн уулзсан

 

Бусад хэлбэрээр

1. Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар  

273

 

234

 

39

2. Сумдууд /Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал/ 5063 4941 1 121
3. Аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг  

5789

 

5714

 

71

 

3

 

1

  Нийт 11125 10889 111 124 1

2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГАД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

 

Хүснэгт № 03
/Өссөн дүнгээр/

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо

Зонхилж байгаа асуудал

 /тоо, нийт өргөдөл, гоaмдол, санал, хүсэлтэд эзлэх хувь/

1. Аймгийн ИТХ, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Сумдууд, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг  

 

 

 

 

11125

Нийт 11125 өргөдлөөс:

                                    Хүсэлт- 11125 буюу 100%

–       Газартай холбоотой өргөдөл 561 буюу 5,0 хувь,

–       Орон сууц болон гэр олгож өгөхийг хүссэн өргөдөл 42 буюу 0,3 хувь,

–       Ажилд орох, гарах, чөлөө, ажлын байртай холбоотой өргөдөл 576 буюу 5,1 хувь,

–       Буцалтгүй тусламж болон эмчилгээний зардал хүссэн өргөдөл 185 буюу 1,6 хувь,

–       Иргэний бүртгэлтэй холбоотой өргөдөл 4477 буюу 40,2 хувь,

–       Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хүссэн өргөдөл 4460 буюу 40,0 хувь,

–       Мэргэжлийн хяналтын хяналт шалгалттай холбоотой өргөдөл 176 буюу 1,5 хувь