Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

10

 

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Төрийн албан хаагчдын Монгол бичгийн чадварыг дээшлүүлэх сургалтанд албан хаагчдыг бүрэн хамруулах 2021.11.08-2021.12.15 Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллагын дарга нарт
2 2021 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланг ирүүлэх 2021.11.30-ны өдрийн дотор

 

Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллагын дарга нарт