Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын захирамж “Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай” 2021 оны 09 дүгээр сарын 21 А/261

251

https://drive.google.com/file/d/1Pw7NgZsUjFProiJzHUw_SklCyGYvYM-r/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1M8yRfwKHNDaceM_f_Ws35MigAdYo0wTy/view?usp=sharing