Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийн тайланд 2016 оны хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай

331

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

ИЛТГЭХ ХУУДАС

2016.07.25                                                                                                       Чойр хот

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322-р тогтоолын дагуу аймагт хамааралтай, хяналтанд байгаа Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтэд 2016 оны хагас жилийн байдлаар Хяналт-шинжилгээ хийж, ЗГХЭГазарт цахимаар болон албан тоотоор хүргүүллээ.

2016 оны хагас жилийн байдлаар нийт 108 холбогдох эрх зүйн актын 141 арга хэмжээг хяналтанд авч, 77.9 хувьтайгаар хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

Холбогдох эрх зүйн актын төрөл

Актын тоо

Арга хэмжээний тоо

Улсын их хурлын байнгын хорооны тогтоол 1 2
Ерөнхийлөгчийн зарлиг 3 4
Засгийн газрын тогтоол 85 115
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 13 15
Ерөнхий сайдын захирамж 2 2
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж 1 1
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл 2 2

Үүнээс: 100 хувь хэрэгжсэн 48 арга хэмжээ 90 хувь хэрэгжсэн 18 арга хэмжээ, 70 хувь хэрэгжсэн 37 арга хэмжээ, 50 хувь хэрэгжсэн 30 арга хэмжээ, 30 хувь хэрэгжсэн 3 арга хэмжээ, хугацаа болоогүй 5 арга хэмжээ байна.

Хэрэгжилтийн хувийг актуудаар харуулбал:

шшшшшХэрэгжилтийн хувийг салбараар харуулбал:

тттУдаашралтай актуудыг харуулбал:

Холбогдох эрх зүйн актын нэр, огноо, дугаар

Арга хэмжээ

Хувь

Нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх арга хэмжээний тухай

2013.11.09

Дугаар 370

1.2. Аймаг, нийслэл, салбарын түвшинд ажил олгогчийн болон ажилтны  эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагатай хамтын хэлэлцээр байгуулан, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

30

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрмийг батлах тухай
2005.01.05.

Дугаар 02.

3. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх сангийн дүрмийг орон нутгийнхаа онцлогт тохируулан батлан мөрдүүлэх, цаашид үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулахад анхаарч ажиллахыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын дарга нарт зөвлөсүгэй

30

Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги батлах тухай

2015.08.31

№353

3. Үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг жил бүр эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд, шаардагдах хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгаж, гадаад орон, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжид хамруулах замаар санхүүжүүлж ажиллахыг Эрүүл мэнд, спортын сайд, Сангийн сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

30

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ