Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

155

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Баянтал сум, Сүмбэр сум, Шивээговь сум цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийнэ. Нэмэлтээр Хүн амын тооллого, Малын урьдчилсан тоог Статистикийн хэлтсийн дарга Л.Мөнгөнцэцэг, Мэргэжлийн ахлагч бэлтгэх төвийн талаар тэргүүн ахлагч Д.Мөнхбаяр нар танилцуулна.

2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн удирдах ажилтнуудын шуурхайгаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга Х.Буянбаяр танилцуулна.

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хэрэгжүүлэх байгууллага

1

Хүн ам, орон сууцны тооллогод идэвхтэй хамрагдах

  Бүх байгууллага
2 Тоологч нарын харилцаа хандлагад анхаарах, сургалтаар мэдээлэл өгөх   Статистикийн хэлтэс
3 Орон нутгийн хөгжил сангаар хийгдэх ажлыг 1 сард багтааж зарлах   Сумдын Засаг дарга нарт
4 Багуудын иргэдийн нийтийн хурлыг хуралдуулж, 2021 оны саналыг авах, дарга нар тухайн орон нутгийн багийн хуралд оролцож, өөрсдийн саналыг эрэмбэлүүлэх   Сумдын Засаг дарга нарт
5

Шивээговь сумын уурын зуухны засварын ажлыг эрэмбэлүүлэхэд анхаарах

  Шивээговь сумын Засаг дарга