Удирдах ажилтнуудын 06 дугаар сарын 24-ний өдрийншуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

132

Удирдах ажилтнуудын 06 дугаар сарын 24ний өдрийн

шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

 

 

2019 оны 07 дугаар сарын 08

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа,

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь
1 Аймагт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, гэрээний хугацаанд багтааж ажлыг дуусгах

ГХБХБГ,

ХОХБТХ

2019 оны 7 сарын 07-ны өдрийн байдлаар хөрөнгө оруулалтын нийт 14 ажлаас байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн 6, комисс ажиллуулах шатанд 2, ажил хийгдэж буй 6 обьект байна. Аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ХОХБТХ, ГХБХБГ хамтран орон нутагт улсын болон орон нутгийн хөгжилийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын нийт 6 ажлын гүйцэтгэгч компаниудын захирал, талбайн инженерүүдтэй уулзалтыг зохион байгуулж, хөрөнгө оруулалтын ажлыг гэрээт  хугацаанд хийж  гүйцэтгэх,  ажлын явцад гарч байгаа анхаарах асуудлыг ажил тус бүр дээр ярилцан, санал солилцож, үүрэг даалгаврыг өгч ажилласан.

Хөрөнгө оруулалтын ажлын явцад холбогдох норм дүрэм, баримт бичгийн дагуу захиалагчийн үе шатны хяналтыг  хэрэгжүүлэн, зөвлөгөө, зөвлөмж, үүрэг даалгавар өгч, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

Хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй
2. Биелэлтийн дундаж хувь

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС