Авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
2019 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
2018 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө