Авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
2021 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
2019 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
2018 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө