Засаг даргын зөвлөлийн хурал

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын
хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, хурлын шийдвэр

 

2021 он

Хуралдаан Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө Хурлын шийдвэр
1 2021.01. Дэлгэрэнгүй Дэлгэрэнгүй
2
3
4
5
6