Нийтлэг үйлчилгээний алба

 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийтлэг үйлчилгээний алба нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

Үүнд:

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын шийдвэрийн хүрээнд  байгууллагын үйл ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг хангах үйлчилгээг холбогдох  шийдвэр, гэрээ, захиалга, стандартын дагуу эрхлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангах

 

Засаг даргын Тамгын газрын байрны дотоод болон гадна орчны цэвэрлэгээ, ариун цэвэр, тохижилт, засварыг хариуцаж, байр ашиглалтын нийтлэг үйлчилгээг гүйцэтгэх балансад бүртгэлтэй төрийн өмчийн эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалттай холбоотой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

 

Нийтлэг үйлчилгээний мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, давтан сургах ажлыг зохион байгуулах

 

Нийтлэг үйлчилгээний алба нь байр ашиглалтын чиглэлээр дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

Үүнд:

 

Тамгын газрын байрны цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус, салхивч, агааржуулалтын хэвийн аюулгүй байдлыг хангаж, барилга, байр ашиглалт, засварыг норм, нормативын дагуу зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагын байнгын  хяналтад байлгах

 

Тамгын газрын байрны барилгын урсгал засвар, тохижилтын ажлыг батлагдсан зураг төсөв, хөрөнгийн эх үүсвэрийн дагуу хийж гүйцэтгэх

 

 Тамгын газрын  байруудын урсгал болон их засварын хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, төлөвлөгөө боловсруулан холбогдох байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх газрын балансад байгаа барилга байгууламжийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах.

 

 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийтлэг үйлчилгээний алба нь удирдлагын хүрээнд дараах бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 

Нэр Албан тушаал
Утасны дугаар, өрөөний дугаар Цахим хаяг
1

 batsuuriГ.Батсуурь

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний албаны дарга

99692565

Өрөөний

№306 Б

Batsuuri.ga@govisumber.gov.mn
2

nyamkaМ.Нямцэрэн

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч

88037124

Өрөөний

№306 Б

Nyamtseren.m@govisumber.gov.mn
3

altai-egch-2Т.Алтанцэцэг

Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын нярав

99549989

Өрөөний №306 Б

Altantsetseg.t@govisumber.gov.mn