Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

493