СУМДЫН ГАЗРЫН ДААМЛУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

271

Сумдын газрын даамлуудын ажиллах ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан мэдээ, мэдээлэл солилцох, туршлага судлуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах зорилгоор 2019 оны 03 сарын 14-ний өдөр 3 сумын газрын даамлыг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.

Уг сургалтаар байгууллагын албан хаагчид хоорондоо сургалт хийж мэдээ, мэдээлэл солилцохоос гадна Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүсэлт гарган улсын бүртгэлийн багц хуулийн талаар мэдээлэл авлаа.

1 2 3 4