2018 ОНД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, ӨМЧЛҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ НИЙТ 11 ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА БОЛЛОО

356

2018 онд тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн хэмжээнд нийт 17 байршилд 11 удаа “Газар эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа”-г газрын цахим биржийн www.mle.mn сайтаар болон танхимаар зохион байгуулж нийт 318.1 сая төгрөгийг орон нутгийн орлогод төвлөрүүлэн ажиллаад байна. Үүнд:

  • Сүмбэр суманд 9 удаа /13 байршил/ газрын цахим бирж болох mle.mn сайтаар цахимаар зохион байгуулан ажилласан.
  • Шивээговь суманд 1 удаа /2 байршил/ газрын цахим бирж болох mle.mn сайтаар цахимаар зохион байгуулан ажилласан.
  • Баянтал суманд 1 удаа /2 байршил/ газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг танхимаар зохион байгуулсан.

131231

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг зохион байгуулсан хэлбэрээр харьцуулбал:

  • Танхимаар – 1 удаа /2 байршилд/
  • Цахимаар – 10 удаа /15 байршилд/ газрын цахим биржийн www.mle.mn сайтаар зохион байгуулан ажилласан байна.

13123

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР