Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөр”

898

scan0002 scan0003 scan0004

https://drive.google.com/open?id=1iT24OsvSok9gGVSS74vs9IyrXwnPlHlw