Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

1952

scan0012 scan0013 scan0014 scan0015 scan0016

https://drive.google.com/open?id=1CLlH7n1q39Zy4vt8nIF9ErTypGkGIgwe