Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

933

scan0008 scan0009 scan0010 scan0011

https://drive.google.com/open?id=1-Gpp5OauF9WLUVsvUzvwISu4_-rEZjjZ