Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн дэд хөтөлбөрийн 2018 оны үйл ажиллгааны төлөвлөгөө батлагдлаа

2012

scan0017 scan0018 scan0019 scan0020

https://drive.google.com/open?id=1jHBgB_R2ZDdNwxxHEAdOXWw63fQ5jNvL