Аймгийн Засаг даргын Тамгийн газрын Хэлтсүүдийн дүрмийг шинэчлэн баталлаа

653

https://drive.google.com/open?id=1Xypl3HvPkcIzjv_bGEUg4EsgQDtezWqm