2017 оны 4 дүгээр улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт /Хүснэгт хэлбэрээр/

759

                                                                                                                                                                        Хүснэгт 2

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо

 

Үүнээс:

 

Бичгээр

 

Цахимаар

 

Нээлттэй утсаар

 

Биечлэн уулзсан

 

Бусад хэлбэрээр

1.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

 

190

 

172

 

18

2.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг

 

6387

 

6333

 

54

 

 

3.

Сумдууд /Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал/

3730

3725

5

 

Дүн

10307

10230

77

 

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР