2017 оны 4 дүгээр улиралд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн дүн

807

Говьсүмбэр аймаг                                                                                          Хүснэгт № 01

 

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо Шийдвэрлэлт  

 

Шийдвэрлэлт хувь

 

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

 

Хугацаа болоогүй

1. Аймгийн Засаг дарга,  Засаг даргын Тамгын газар  

190

 

187

 

 

2

 

1

 

99.9%

2. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг  

6387

 

6364

 

 

 

23

 

100%

3. Сумд /Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал/ 3730 3721 9 100%
Дүн 10307 10272 2 33 99.9%

 

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР