Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

440

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Биелэлт

Хэрэгжилтийн хувь

1. Шинэ жилийн үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангаж өндөр түвшинд зохион байгуулах

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/329 дүгээр захирамжаар томилогдсон комисс

Аймгийн Засаг даргын А/329 дүгээр захирамжаар 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилогдсон. Ажлын хэсэг хуралдаж, шинэ жилийн үйл ажиллагааны бэлтгэлийг ханган зохион байгуулж эхэлсэн. Үүнд:

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “Жаргалтай инэээмсэглэл”  шинэ жилийн цэнгүүнийг 2017.12.24-ний өдөр амжилттай зохион байгуулсан. Хүүхдийн шинэ жил өнөөдөр болж байна.

70

2.

2017 оны төсвийн жил дуусч байгаа тул төсөвт байгууллагууд зарлагын гүйлгээг 12 дугаар сарын 22-ны өдөр дуусгавар болгож өглөг, авлага үүсгэхгүй ажиллах

Сумдын ЗДТГ,

Төсвийн бүх байгууллагууд

Төсвийн байгууллагуудын төрийн сангийн гүйлгээ 2017 оны 12-р сарын 25-ны 12:00 цагт хаагдана. Төсвийн нийт 58 байгууллагын гүйлгээг хийж дуусаад байна. Өглөг, авлагын мэдээ гарах хугацаа болоогүй байна.

100

4

Биелэлтийн дундаж хувь

85

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС