5-р сургуулийн гадна тохижилт, гадна фасад, засварын ажлыг ашиглалтад хүлээн авлаа.

679

mminfo-18-2Япон улсын Засгийн газрын “Өвсний үндэс-Хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр”-ийн 168,153,234 төгрөгөөр Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн дотуур байрны гадна фасад, дотор засварын ажлыг Гээт ХХК гүйцэтгэн, ашиглалтад орууллаа.

2016-2017 онд дамжин АОНХСангийн 116.6 сая төгрөгөөр Илчит сансар ХХК тоглоомын талбай, явган зам, гэрэлтүүлэг, элсний гар бөмбөгийн талбай, сагсны талбай гэх мэт тохижилтын ажлуудыг гүйцэтгүүлэн, улсын комиссоор байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.

mminfo-18