Аймгийн хэмжээнд аймаг, сумдын Орон нутгийн хөгжлийн сан, Авто замын сан, Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах бүрэлдэхүүн байгууллаа.

880

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны “Дүрэм батлах тухай” 69 дүгээр тогтоолоор Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм шинэчлэгдэн батлагдсаны дагуу аймгийн Засаг даргын 2017 оны “Комисс байгуулах тухай” А/126 дугаар захирамжаар аймгийн хэмжээнд аймаг, сумдын Орон нутгийн хөгжлийн сан, Авто замын сан, Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах бүрэлдэхүүн байгууллаа.