“Хуулийн байгууллагуудын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох дэд хөтөлбөр”-ийг 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийн зардлыг батлах тухай

748