ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

Говьсүмбэр аймгийн зарим төрийн байгууллагуудын удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

 1. Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 10, 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Говьсүмбэр аймгийн Баянтал, Шивээговь сумдын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
 2. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

 

Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын
ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол Дээд боловсролтой, бакалавр болон  түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
Мэргэжил Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл
Мэргэшил
Туршлага Төрийн албанд 5-аас дээш жил ажилласан байх; Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх;
Ур чадвар –   Багаар ажиллах, манлайлах, удирдах, зохион байгуулах, бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэх, үүрэг хариуцлага хүлээх, нийтийн зорилгод тууштай байх,

–   Компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн, оффисын тоног төхөөрөмжтэй ажиллах, англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх;

–   Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх, асуудал боловсруулах, оновчтой шийдвэр гаргах, зөрчлийг зохицуулах,

–   Бүтээлч хандлагыг ашиглах ур чадвартай байх;

Тусгай шаардлага Төрийн нууц хадгалах, төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих;

 

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын
ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол Дээд боловсролтой, бакалавр
Мэргэжил Эрх зүйч
Мэргэшил –                 –                
Туршлага Төрийн албанд 8-аас доошгүй жил ажилласан байх;
Ур чадвар –   Багаар ажиллах, манлайлах, удирдах, зохион байгуулах, бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэх, үүрэг хариуцлага хүлээх, нийтийн зорилгод тууштай байх,

–   Компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн, оффисын тоног төхөөрөмжтэй ажиллах, англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх;

–   Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх, асуудал боловсруулах, оновчтой шийдвэр гаргах, зөрчлийг зохицуулах,

–   Бүтээлч хандлагыг ашиглах ур чадвартай байх;

Тусгай шаардлага Ажлын ачаалал даах, ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих, нууц хадгалах, илүү цагаар ажиллах;

 

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг
бүртгэх хугацаа, бүрдүүлэх материал

 1. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс томилсон Сонгон шалгаруулах комисс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 302 дугаарын өрөөнд 2017 оны 05 дугаар сарын 29,30-ны өдрүүдэд 900-1230, 1330-1730 цагийн хооронд хүлээн авч бүртгэнэ.
 2. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:
 3. Төрийналбанхаагчийнанкет (маягт № 1);
 4. Боловсролындипломын эх хувийг нотариатааргэрчлүүлсэнхуулбар хувийн хамт
 5. МонголУлсыниргэнийүнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт; /нотариатааргэрчлүүлсэнхуулбар/;
 6. Ажилбайдлынтодорхойлолт;
 7. Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,
 8. 3х4-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/
 9. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна.
 10. Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг

Сонгон шалгаруулалтанд зарлагдсан ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй болон бүрдүүлэх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй болохыг анхаарна уу.

 1. СонгоншалгаруулалтыгУлсынИхХурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийнжинхэнэалбаныудирдахалбантушаалдтомилогдохажилтныгсонгоншалгаруулахжурам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан зааврын дагуу 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт зохион байгуулна.

 

 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙТИЙН НОМЫН САНГИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 1. Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2, 3, 5 дугаар бүлэгт заасныг үндэслэн  Говьсүмбэр аймгийн Нийтийн номын сангийн захирлын ажлын байранд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
 2. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

Нийтийн номын сангийн захирлын ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол Дээд боловсролын Бакалавр зэрэгтэй Магистр
Мэргэжил Номын санч, мэдээллийн ажилтан, ном зүйч, хэл шинжээч, сэтгүүлч-утга зохиолын ажилтан
Мэргэшил Нийгмийн удирдлагаар мэргэшсэн
Туршлага Мэргэжлээрээ  3-аас доошгүй жил  ажилласан байх -Соёл, урлагийн байгууллагын онцлогын талаар зохих мэдлэг, туршлагатай байх;
Ур чадвар Багаар ажиллах, асуудлыг шийдвэрлэх шийдвэр гаргах, стратегийн ба үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх, бусдыг манлайлах, мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглах чадвартай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх;
Тусгай шаардлага Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчилгүй, байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалдаг байх, монгол хэл бичгийн дүрмийн талаар мэдлэгтэй байх

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг
бүртгэх хугацаа, бүрдүүлэх материал

 

 1. 3. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс томилсон Сонгон шалгаруулах комисс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 302 дугаарын өрөөнд 2017 оны 05 дугаар сарын 29, 30-ны өдрүүдэд 900-1230, 1330-1730 цагийн хооронд хүлээн авч бүртгэнэ.

4.Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

 1. Төрийналбанхаагчийнанкет (маягт № 1);
 2. Боловсролындипломын эх хувийг нотариатааргэрчлүүлсэнхуулбар хувийн хамт;
 3. МонголУлсыниргэнийүнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт; /нотариатааргэрчлүүлсэнхуулбар/;
 4. Ажилбайдлынтодорхойлолт;
 5. Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,
 6. 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/
 7. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
 8. Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг ур чадварыг илэрхийлсэн өргөдөл
 9. Байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл боловсруулж ирсэн байх /тухайн байгууллагын хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагааг ханган ажиллахын тулд бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц, материалаг бааз, бодлого, үйлчилгээний хувьд хэрхэн хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг нь хэрхэн үр дүн өгөөжтэй байлгах гэх мэт/
 10. Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг

Сонгон шалгаруулалтанд зарлагдсан ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй болон бүрдүүлэх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй болохыг анхаарна уу.

 1. Сонгон шалгаруулалтыг МУ-ын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт зохион байгуулна.

Гурав. Мэдээлэл, лавлагаа

Сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 99240824, 88555522  дугаарын утсаар холбогдон лавлагаа авч болно.

 

 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ДАРГЫН, БАЯНТАЛ, ШИВЭЭГОВЬ СУМДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТУС ТУС ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 1. Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2, 3, 5 дугаар заалтыг үндэслэн Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн даргын, Баянтал, Шивээговь сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн ажлын байранд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
 2. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

Нэгдсэн эмнэлгийн даргын ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол Дээд боловсролын Бакалавр зэрэгтэй Анагаах ухааны Магистр
Мэргэжил Хүний их эмч
Мэргэшил Төрийн удирдлага, үндсэн нарийн мэргэжлээр мэргэшсэн байх; Эрүүл мэндийн удирдлагын сургалтад хамрагдсан байх
Туршлага Төрийн албанд 10-аас дээш жил ажилласан байх Эрүүл мэндийн байгууллагад 10-аас доошгүй жил, удирдах албан тушаалд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх;
Ур чадвар –    Дэмжлэгт удирдлага, баг бүрдүүлэх, оновчтой шийдвэр гаргах, хамтран ажиллах, мэргэжлийн зөв үнэлэлт, дүгнэлт гаргах, өөрийгөө хөгжүүлэх, манлайлах ур чадвартай байх;  Эрх мэдлийн хүрээнд бусдад нөлөөлөх, уриалах, урамшуулан дэмжих, гадаад хэлний мэдлэг, компьютерийн мэдлэг чадвартай байх;
Тусгай шаардлага Төрийн албаны болон эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах, байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах, тогтвор суурьшилтай ажиллах, авилгаас ангид байх;

 

Баянтал  сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн
ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол АУ-ны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй дүүргэсэн байх; Анагаах ухааны Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
Мэргэжил Хүний их эмч
Мэргэшил
Туршлага Төрийн байгууллагад мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;
Ур чадвар Дэмжлэгт удирдлага, баг бүрдүүлэх, оновчтой шийдвэр гаргах, хамтран ажиллах, мэргэжлийн зөв үнэлэлт, дүгнэлт гаргах, өөрийгөө хөгжүүлэх, манлайлах ур чадвартай байх;  Эрх мэдлийн хүрээнд бусдад нөлөөлөх, уриалах, урамшуулан дэмжих, гадаад хэлний мэдлэг, компьютерийн мэдлэг чадвартай байх;
Тусгай шаардлага Төрийн албаны болон эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах, байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах, тогтвор суурьшилтай ажиллах, авлигаас ангид байх;

 

Шивээговь сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн
ажлын байранд тавигдах шаардлага :

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол АУ-ны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй дүүргэсэн байх; Анагаах ухааны Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
Мэргэжил Хүний их эмч
Мэргэшил
Туршлага
Ур чадвар Дэмжлэгт удирдлага, баг бүрдүүлэх, оновчтой шийдвэр гаргах, хамтран ажиллах, мэргэжлийн зөв үнэлэлт, дүгнэлт гаргах, өөрийгөө хөгжүүлэх, манлайлах ур чадвартай байх;  Эрх мэдлийн хүрээнд бусдад нөлөөлөх, уриалах, урамшуулан дэмжих, гадаад хэлний мэдлэг, компьютерийн мэдлэг чадвартай байх;
Тусгай шаардлага Төрийн албаны болон эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах, байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хадгалах, тогтвор суурьшилтай ажиллах, авлигаас ангид байх;

 

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэнийг
бүртгэх хугацаа, бүрдүүлэх материал

 

3.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс томилсон Сонгон шалгаруулах комисс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 302 дугаарын өрөөнд 2017 оны 05 дугаар сарын 29, 30-ны өдрүүдэд 900-1230, 1330-1730 цагийн хооронд хүлээн авч бүртгэнэ.

4.Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

 1. Төрийналбанхаагчийнанкет (маягт № 1);
 2. Боловсролындипломын эх хувийг нотариатааргэрчлүүлсэнхуулбар хувийн хамт;
 3. МонголУлсыниргэнийүнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт; /нотариатааргэрчлүүлсэнхуулбар/;
 4. Ажилбайдлынтодорхойлолт;
 5. Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,
 6. 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/
 7. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/
 8. Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг ур чадварыг илэрхийлсэн өргөдөл
 9. Байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл боловсруулж ирсэн байх /тухайн байгууллагын хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагааг ханган ажиллахын тулд бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц, материалаг бааз, бодлого, үйлчилгээний хувьд хэрхэн хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг нь хэрхэн үр дүн өгөөжтэй байлгах гэх мэт/
 10. Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг

Сонгон шалгаруулалтанд зарлагдсан ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй болон бүрдүүлэх материалыг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй болохыг анхаарна уу.

 1. Сонгон шалгаруулалтыг МУ-ын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт зохион байгуулна.

 

Гурав. Мэдээлэл, лавлагаа

 

Сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 99240824, 88555522  дугаарын утсаар холбогдон лавлагаа авч болно.

 

 Харилцах ХАЯГ: ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗДТГ

302 ТООТ ӨРӨӨ, утас:99240824, 88555522, 70543118

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 

 

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us