2017 оны 1 дүгээр улиралд төрийн захиргааны төв байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал /Хүснэгт хэлбэрээр//

614

Говьсүмбэр аймаг                                                                                          Хүснэгт № 01

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо

Шийдвэрлэлт

 

 

Шийдвэрлэлт хувь

 

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

 

Хугацаа болоогүй

1.

Аймгийн Засаг дарга,  Засаг даргын Тамгын газар

 

57

 

48

 

 

2

 

7

 

99%

2.

Сумдууд /Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал/

984

975

9

100%

3.

Аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг

1919

1890

 

 

 

29

100%

Нийт

2960

2913

2

45

99,6%

 

2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГАД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ /ХЭЛБЭРЭЭР/

Хүснэгт № 02

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо

Үүнээс:
 

Бичгээр

 

11-11

төвөөр

 

Цахимаар

 

Нээлттэй утсаар

 

Биечлэн уулзсан

 

Бусад хэлбэрээр

1.

Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар

 

57

 

43

 

6

 

8

2.

Сумдууд /Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал/

984

979

5

3.

Аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг

 

1919

 

1901

 

18

 

 

Нийт

2960

2923

6

31

 

2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГАД      ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

Хүснэгт № 03

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо

Зонхилж байгаа асуудал

 /тоо, нийт өргөдөл, гоaмдол, санал, хүсэлтэд эзлэх хувь/

1. Аймгийн ИТХ, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Сумдууд, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх харъяа хэлтэс, агентлаг  

 

 

 

 

2960

Нийт 2960 өргөдлөөс:

Хүсэлт- 2957 буюу 99,9%

Талархал- 3 буюу 0,1%

–       Газрын харилцаатай холбоотой өргөдөл 88 буюу 2,9 хувь,

–       Ажилд орох, гарах, чөлөө, ажлын байр, хүний нөөцтэй холбоотой өргөдөл 124 буюу 4,1 хувь,

–       Буцалтгүй тусламж болон эмчилгээний зардал хүссэн өргөдөл 25 буюу 0,8 хувь,

–       Иргэний бүртгэлтэй холбоотой өргөдөл 896 буюу 30,2 хувь,

–       Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хүссэн өргөдөл 1530 буюу 51,6 хувь,

–       Мэргэжлийн хяналтын хяналт, шалгалттай холбоотой өргөдөл 61 буюу 2,0 хувь,

–       Байгаль орчинтой холбоотой 31 буюу 1,0 хувь,