ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

Үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын жагсаалт

Үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актын жагсаалт

Хууль, стандарт, журам, зааврын нэр Батлагдсан огноо /шинэчлэгдэн батлагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар Мөрдөгдөж эхэлсэн огноо Баримтын хэлбэр /цаасан, цахим …/ Байршил Харьяалах албан тушаалтан
                                                                                                            Гадаад
                                                                                                             Хууль
1 Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 2006-12-15

2020-12-24

 

2007-01-20

2022-01-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Нутгийн захиргаа, гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
2 Захиргааны ерөнхий хууль 2015-06-19

 

2016-07-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг

3 Төрийн албаны тухай хууль 2017-12-07

 

2019-01-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
4 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999-05-14

2021-07-02

 

1999-07-01

2022-01-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
5 Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 1995-04-17

 

1995-04-17

 

Цахим www.legalinfo.mn Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Оюунсайхан
6 Нийтийн мэдээллийн тухай хууль 2011-06-16

 

2011-06-16

 

Цахим www.legalinfo.mn Мэдээллийн технологи, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан Б.Мандах
7 Авлигын эсрэг хууль 2006-07-06

 

2006-11-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хууль тогтоомж, мэдээлэл системчлэл, авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
8 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 2012-01-19

 

2012-05-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хууль тогтоомж, мэдээлэл системчлэл, авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
9 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль 2020-04-24

 

2020-12-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Албан хэрэг хөтлөлт, гэрээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

Байгууллагын архив хариуцсан ажилтан

Төрийн архив

10 Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 2019-06-06

 

2020-01-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ажилтан
11 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль 2016-12-01

 

2017-09-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Байгууллагын нууц хариуцсан ажилтан
12 Байгууллагын нууцын тухай хууль 1995-05-16

 

1995-07-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Байгууллагын нууц хариуцсан ажилтан
13 Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай хууль 2016-09-01

 

2016-09-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
14 Зэвсэгт хүчний тухай хууль 2016-09-01

 

2016-09-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
15 Цэргийн албаны тухай хууль

 

2016-09-01

 

2016-09-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
16 Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль 2018-06-27 2018-06-27 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
17 Дайчилгааны тухай хууль 1998-05-15 1998-05-15 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
18 Цэргийн албан хаагчийн  эрх зүйн байдлын тухай хууль 2016-09-01

 

2016-09-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
19 Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль 2013-10-03

 

2013-11-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
20 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль 2020-05-07 2020-05-07 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
21 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2005-12-01

 

2006-02-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
22 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль 2014-01-09 2014-01-09 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
23 Ашигт малтмалын тухай хууль 2006-07-08

 

2006-08-26

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
24 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 1995-03-30

 

1995-06-05

 

Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
25 Аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль 2001-02-01

 

2002-01-01

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Нийгмийн бодлогын хэлтэс
26 Боловсролын тухай хууль 2002-05-03

 

2002-06-03

 

Цахим www.legalinfo.mn Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
27 Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011-05-05

 

2011-05-05

 

Цахим www.legalinfo.mn Эрүүл мэндийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Т.Чимэд
28 Аялал жуулчлалын тухай хууль 2000-05-05

 

2000-05-05

 

Цахим www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын хэлтэс
29 Гэр бүлийн тухай хууль 1999-06-11

 

1999-08-01

 

Цахим www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын хэлтэс
30 Төрийн бус байгууллагын тухай хууль 1997-01-31 1997-01-31 Цахим www.legalinfo.mn Соёл, спорт, ТББ-лага хариуцсан дэс түшмэл мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар
31 Ахмадын тухай хууль 2017-01-26 2017-01-26 Цахим www.legalinfo.mn Соёл, спорт, ТББ-лага хариуцсан дэс түшмэл мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар
32 Төсвийн тухай хууль 2011 -11-23 2013 -01-01 Цахим www.legalinfo.mn Ерөнхий санхүүч Б.Соёлмаа

Нягтлан бодогч Б.Нямцэрэн

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж
33 Дүн чиглэл хүргүүлэх тухай 2019-12-31 2019-12-31 Цаасан Хууль эрх зүйн хэлтэс Хууль, эрх зүйн хэлтэс,

Цэргийн штаб

Ерөнхийлөгчийн зарлиг
34 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам  

1995-05-15

 

 

1995-05-15

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
35 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам 2018-01-23 2018-01-23 Цаасан Хууль, эрх зүйн хэлтэс Хууль, эрх зүйн хэлтэс,

Цэргийн штаб

36 Цэргийн цол олгох журам 2019-03-13

41-р зарлиг

2019-04-01 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
37 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам 2020-02-04

13-р зарлиг

2020-02-04 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
38 Номын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

 

2012-08-24

158-р зарлиг

2012-08-24 Цахим www.legalinfo.mn Соёл, спорт, ТББ-лага хариуцсан дэс түшмэл мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар
39 “Эх хэлний өдөр” зарлах тухай 2017 оны

25-р зарлиг

2018 Цахим www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
40 Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2018 оны

46-р зарлиг

2018 Цахим www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
41 Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2018 оны

51-р зарлиг

2018 Цахим www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
Улсын Их хурлын тогтоол
42 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам 2019-02-01

 

2019-02-01

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
43 Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам 2019.02.01 2019.02.01 Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
44 Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого 2012-05-22

52-р тогтоол

201-05-22 Цахим www.legalinfo.mn Соёл, спорт, ТББ-лага хариуцсан дэс түшмэл мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар
Засгийн газрын тогтоол
45 Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэл тогтоох тухай 2019-09-01

19-р тогтоол

2019-02-01 Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
46 Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, түүнд хамаарах албан тушаалын жагсаалт батлах тухай 2019-07-03

275-р тогтоол

 

2019-07-01

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
47 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам 2018-12-19

382-р тогтоол

2019-01-01

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
48 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний алба хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам 2018-12-19

382-р тогтоол

2019-01-01

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
49 Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам 2018-12-19

382-р тогтоол

2019-01-01

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
50 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам 2019-01-09

9-р тогтоол

2019-01-09

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
51 Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 2019-01-09

7-р тогтоол

2019-01-09

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
52 Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаачийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 2019-01-09

8-р тогтоол

2019-01-09

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
53 Аж ахуйн нэгж байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 2019-03-21

111-р тогтоол

2019-03-21

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
54 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам 2020-12-16

216-р тогтоол

 

2020-12-16

 

Цахим www.legalinfo.mn Нутгийн захиргаа, гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

55 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлт тогтоох, тайлан гаргах журам 2020-12-16

217-р тогтоол

2021-01-01

 

Цахим www.legalinfo.mn Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариусан мэргэжилтэн Д.Оюунсайхан

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

56 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 2020-12-16

218-р тогтоол

2020-12-16

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

57 Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам 2019-01-09

5-р тогтоол

2019-01-09

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
58 Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журам 2019-01-09

5-р тогтоол

2019-01-09

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
59 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2019-01-23

33-р тогтоол

2019-01-23

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
60 Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам 2019-02-20

74-р тогтоол

2019-02-20 Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
61 Монгол Улсын дипломат, албан гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам 2020-05-27

190-р тогтоол

2020-05-27

 

Цахим www.legalinfo.mn Нутгийн захиргаа, гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
62 Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам 2017-02-15

57-р тогтоол

2017-02-15 Цахим www.legalinfo.mn Нутгийн захиргаа, гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
63 Улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-03-25
Дугаар-106
2020-03-25 Цаасан Төрийн архивын тасаг Төрийн архивын тасгийн дарга Л.Одонтуяа
64 Аймаг, нийслэл, дүүргийн цэргийн штабын дүрэм 2004-03-17

66-р тогтоол

2004-03-17

 

Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
65 Оюутан-цэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалтын журам 2017-01-25

32-р тогтоол

2017-01-25 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
66 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний тоо бүртгэл хөтлөх, мөнгөн төлбөрийг төлөх, хураан авах, төлбөрийн орлогыг зарцуулах журам 2016-04-18

215-р тогтоол

2016-04-18 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
67 Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам 2017-09-13

246-р тогтоол

2017-09-13 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
68 Иргэний цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр  тэнцүүлэх болон цэргийн албан хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам 2017-05-17

144-р тогтоол

2017-05-17 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
69 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах журам 2018-03-27

80-р тогтоол

2018-03-27 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
70 Цэргийн гэрээт алба хаах журам 2018-01-10

11-р тогтоол

2018-01-10 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
71 Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах асуудлаар төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн удирдах бүрэлдэхүүнтэй сургалт, дадлага явуулах журам 2018-12-12

376-р тогтоол

2018-12-12 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
72 Орон нутгийн хамгаалалтын нөөцийн галт зэвсэг, материал хэрэгслийг бүрдүүлэх, даалгаваржуулах, тэдгээрийг ашиглах журам 2019-02-27

86-р тогтоол

2019-02-27 Цаасан, цахим www.legalinfo.mn Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
73 Нийтийн биеийн тамир,спортын талаар зарим арга хэмжээний тухай 2009-01-07

/ 5 дугаар /

2009-01-07 Цахим www.legalinfo.mn Соёл, спорт, ТББ-лага хариуцсан дэс түшмэл мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар
74 Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай 2010-03-26 2010-03-26 Цахим www.legalinfo.mn Соёл, спорт, ТББ-лага хариуцсан дэс түшмэл мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар
75 Төрөөс биеийн тамир, спортын талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2019-04-17

/153 дугаар /

2019-04-17 Цахим www.legalinfo.mn Соёл, спорт, ТББ-лага хариуцсан дэс түшмэл мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар
76 Үндэсний хөтөлбөр

/ Биеийн тамир, спорт /

2019-08-21

/ 335 дугаар /

2019-08-21 Цахим www.legalinfo.mn Соёл, спорт, ТББ-лага хариуцсан дэс түшмэл мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар
77 Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн дүрэм  

2018 оны 04 дүгээр тогтоолын 2-р хавсралт

 

2019 он

Цахим www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
78  

Яслийн үйлчилгээний тухай

 

2020 оны 223 дугаар тогтоол

 

2021 он

Цахим www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
79 Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт, үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021 оны 47 дугаар тогтоол 2021 оны 03 дугаар сар Цахим болон цаасан www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
80 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2020 оны 96 дугаар тогтоол  

2020 оны 04 дүгээр сар

Цахим болон цаасан www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
81 Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам 2013.08.09

№287

2013.08.09

 

Цахим www.legalinfo.mn Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн, төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн
82 Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам 2014.04.30

№95

2014.04.30

 

Цахим www.legalinfo.mn Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн, төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн
83 Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам 2018.06.08

№134

2018.06.08

 

Цахим www.legalinfo.mn Төсвийн мэргэжилтэн
84 Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, тэдгээрийн эрх, үүрэг, ажилд томилох, чөлөөлөх журам 2012.12.28

№294

2012.12.28

 

Цахим www.legalinfo.mn СТСХ-ийн дарга, Ерөнхий санхүүч
85 Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх тухай 2020.05.06

№163

2020.05.06

 

Цахим www.legalinfo.mn Бүртгэл, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн
86 Засгийн газрын 2021 оны 160 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг, төлөвлөх, тайлагнах журам”

 

2021.06.01

№160

2021.06.01

 

Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
87 Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах 2021.07.20

№212

2021.07.20

 

Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
88 Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах магадлал хийх 2019.03.21

№108

2019.03.21

 

Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
Сайдын болон УИХ, ЗГ-ын дэргэдэх байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтны тушаал, шийвэр
89 Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал

2019-04-04

36/32

2019-04-04 Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
90 Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам Авлигатай тэмцэх газрын даргын тушаал

2018.11.14

А/123

2019.01.01 Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
91 Төрийн захиргааны албаны удирдах албан тушаал, түүнтэй адилтгах удирдах албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага Төрийн албаны зөвлөл

2019-01-11

 

2019-01-24

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
92 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам Төрийн албаны зөвлөл

2019-01-11

 

2019-01-24

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
93 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам Төрийн албаны зөвлөл

2019-01-31

5-р тогтоол

 

2019-02-22

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
94 Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам Төрийн албаны зөвлөл

2019-03-25

15-р тогтоол

2019-04-06

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
95 Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам Төрийн албаны зөвлөл

2019-03-25

14-р тогтоол

2019-04-06

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
96 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал

2019-04-01

34/31

2019-04-01 Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
97 Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам Төрийн албаны зөвлөл

2019-05-28

25-р тогтоол

2019-05-28 Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
98 Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам Төрийн албаны зөвлөл

2019-03-25

17-р тогтоол

 

2019-04-06

 

Цахим www.legalinfo.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
99 Аймаг, нийслэл, дүүргийн цэргийн штабыг шалгаж үнэлэх журам 2016-03-11

А/88-р тушаал

2016-03-11 Цаасан Цэргийн штаб Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
100 Цэргийн бүртгэл явуулах журам

 

2017-11-21

А/331-р тушаал

2017-11-21 Цаасан Цэргийн штаб Цэргийн штабын дарга, мэргэжилтэн
101 Хамтарсан багийн ажиллаха, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/173,А/251,А/380 дугаар тушаал /ХНХ-ын сайд, ХЗДХ-ийн сайд, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан 2017 оны 11 дүгээр сар Цахим www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
102 Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох хувьсал зардал тооцох журам ХНХ-ын сайдын 2020 оны А/150 дугаар тушаал 2020 оны 10 дугаар сар Цахим www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
103 Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр баримтлах бодлого, чиглэл батлах тухай Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 03 дугаар тогтоол 2019 он Цахим www.legalinfo.mn Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
104 Сангийн сайдын 2021 оны 86 дугаар тушаалаар батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам” Сангийн сайдын 2021 оны №86   Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
105 Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам

 

Сангийн сайдын 2019.09.23

№208

2019.09.23 Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
106 Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам

 

Сангийн сайдын 2019.06.04

№132

2019.06.04 Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
107 Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам

 

Сангийн сайдын 2019.06.04

№131

2019.06.04 Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
108 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам Сангийн сайдын 2021.06.30

№102

2021.07.28 Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
109 Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх, булшлах зардлын нэгж тарифыг тооцох аргачлал Сангийн сайд, Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан 2018.07.19

192,А/243 дугаар тушаал

2018.07.19 Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
110 Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөвшөөрөл олгоход тавигдах шаардлага болон зөвшөөрөл олгох журам Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд

2018.01.30

А/18

2018.01.30

 

Цахим www.legalinfo.mn Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
111 Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам Сангийн сайд

2021.04.20

№61

2021.04.20 Цахим www.legalinfo.mn Нягтлан бодогч Б.Нямцэрэн
112 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны  журам Сангийн сайд

2018-09-12

№228

2018-09-12 Цахим www.legalinfo.mn Эдийн засгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Энххишиг
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол
113 Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах дэд зөвлөл байгуулах тухай 2019-04-26

12-р тогтоол

2019-04-26

 

Цаасан ХЭЗХ Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
114 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-21

31-р тогтоол

2020-05-21

 

Цаасан ХЭЗХ Хууль, тогтоомж мэдээлэл системчлэл авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
115 Олон нийтийн цагдаагийн орон тоо, урамшууллын зардлыг батлах тухай 2020-12-25

75-р тогтоол

2020-12-25

 

Цаасан ХЭЗХ Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
116 Аймгийн түүхэн дурсгалт 9 гайхамшигийг батлах тухай 2019-07-04

/ 24 дугаар /

2019-07-04 Цаасан НБХ Соёл, спорт, ТББ-лага хариуцсан дэс түшмэл мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар
117 Аймгийн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудын жагсаалтыг батлах тухай 2020-09-18

/ 05 дугаар /

2020-09-18 Цаасан НБХ Соёл, спорт, ТББ-лага хариуцсан дэс түшмэл мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар
118 Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай 2020-12-03,

дугаар 04

2021.01.01 Цаасан ХОХБТХ Хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн төлөвлөлт, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн Г.Энххишиг
119 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2020-12-03,  дугаар 05 2021.01.01 Цаасан ХОХБТХ Хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн төлөвлөлт, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн Г.Энххишиг
120 Говьсүмбэр аймгийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2021 оны төсөв батлах тухай 2020-12-03,

дугаар 06

2021.01.01 Цаасан СТСХ Төсвийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Занабазар
Монгол Улсын стандарт
121 Баримт бичгийн стандарт MNS5140:2021 Стандарчлал хэмжил зүйн газрын даргын 2021-07-05

С/30-р тушаал

2021 Цахим ХЭЗХ Албан хэрэг хөтлөлт, гэрээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Үүрийнтуяа, Төрийн архив
122 Чанарын менежментийн тогтолцоо – Шаардлага MNS ISO 9001:2016 2016 он 2016 Цаасан ТЗУХ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга М.Анхбаяр

Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Оюунсайхан

123 Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 хэрэгжүүлэх удирдамж (MNS ISO/TS 9002:2020) Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаал, 2020-02-18 C/07 2020-03-12 Цаасан ТЗУХ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга М.Анхбаяр

Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Оюунсайхан

124 Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001  стандартыг орон нутгийн засаг захиргаанд хэрэглэх арга зүйн заавар MNS ISO 18091:2020 2020-02-18 2020-03-12 Цаасан ТЗУХ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга М.Анхбаяр

Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Оюунсайхан

Дотоод
Аймгийн Засаг даргын захирамж
125 Аймгийн Засаг даргаас олгох шагналын журам 2020.01.16, А/20 2020.01.16 Цаасан ТЗУХ Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
126 Аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын бүрэлдэхүүн, хурлын журмыг батлах тухай 2018.05.02, А/151 2018.05.02 Цаасан ТЗУХ Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Оюунсайхан
127 Аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний дэг батлах тухай 2018.05.17, А/161 2018.05.17 Цаасан ТЗУХ Нутгийн захиргаа, гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
128 Цахим хурал зохион байгуулах журам 2021.02.22 2021.02.22 Цаасан ТЗУХ Дотоод ажил, өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Оюунсайхан
129 Аймгийн стратеги төлөвлөгөө 2021.04.30 А/134 2021.04.30 Цаасан ТЗУХ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга М.Анхбаяр
130 Өвөл хаврын улирлын хурдан морины уралдааны тухай 2019 оны 01 сарын 23-ны өдрийн А/124 дугаар захирамж 2019 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдрөөс Цаасан Байгууллагын архив

НБХ

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
131 Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2021 оны А/94 дугаар захирамж 2021 оны 4 сар Цаасан Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

НБХ

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
132 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2021 оны А/93 дугаар захирамж 2021 оны 4 сар Цаасан Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

НБХ

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
133 Хэлний бодлогын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай  

 

2021 оны А/54

 

 

2021 оны  3 сар

Цаасан Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

НБХ

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
134 “Чадварлаг багш” урамшууллын журам  

 

2021 оны А/282

 

 

2021 оны 9 сар

Цаасан Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

НБХ

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
135 Орон нутагт дутагдалтай мэргэжлээр суралцаж буй оюутанд “Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэтгэлэг” олгох журам  

 

2021 оны А/247

 

 

2021 оны 8 сар

Цаасан Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

НБХ

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
Дотоод
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаал
136 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам 2021.06.20, 2021.06.20 Цаасан болон цахим www.govisumber.gov.mn Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
137 Төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр 2017.01.02 А/03 2017.01.02 Цаасан ТЗУХ Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
138 Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017.01.02 А/02 2017.01.02 Цаасан ТЗУХ Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
139 Байгууллагын бүтэц, орон тоо 2021.01.18 А/03 2021.01.18 Цаасан ТЗУХ Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг
140 Эцэг эхийх зөвлөл байгуулах тухай 2019.04.22 А/24 2019 Цаасан Байгууллагын архив

НБХ

Ниймийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Дашжаргал
141 Байгууллагын албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2019.11.06, А/62 2019.11.06 Цаасан ТЗУХ Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us