ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТОО

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТОО

 

2022.08.29

Байгуулагын нэр, албан тушаалын нэр Албан тушаалын ангилал Ажлын байрны

тоо

АТТ батлах зөвшөөрөл олгосон зөвлөлийн шийдвэрийн дугаар, баталсан шийдвэрийн огноо, дугаар, албан тушаалтан Сул орон тоо гарсан шалтгаан үндэслэл Гомдол, маргаантай  эсэх Түр орлон гүйцэтгэгч (нэр, албан тушаал)
Төрийн захиргааны ахлах түшмэлийн удирдах албан тушаал
1 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга ТЗ-10 1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зөвшөөрөл олгох тухай” 335 дугаар тогтоол

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн   “Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/39 дүгээр тушаал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн Б/49 дүгээр тушаалаар шилжүүлэн, үүрэгт ажлаас чөлөөлсөн үгүй Г.Хонгор /Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/
2 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга ТЗ-10 1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зөвшөөрөл олгох тухай” 335 дугаар тогтоол

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн   “Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/39 дүгээр тушаал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Б/05 дугаар тушаалаар ажлаас чөлөөлөгдөж, өөр албан тушаалд томилогдсон үгүй Т.Баясгалан

 

/Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй/

Төрийн захиргааны дэс түшмэдийн гүйцэтгэх албан тушаал
3 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, жендэрийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зөвшөөрөл олгох тухай” 340 дүгээр тогтоол

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/40 дүгээр  тушаал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны  09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Б/75 дугаар тушаалаар өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлсөн үгүй
4 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зөвшөөрөл олгох тухай” 340 дүгээр тогтоол

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/40 дүгээр  тушаал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн Б/125 дугаар тушаалаар удаан хугацаагаар суралцах болсон тул төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн үгүй М.Нандинзаяа /Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй/
5 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Газрын харилцаа, дэд бүтцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зөвшөөрөл олгох тухай” 340 дүгээр тогтоол

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/40 дүгээр  тушаал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/88 дугаар тушаалаар өөрийн гаргасан хүсэлтийн үгүй дагуу үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн үгүй
6 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Эдийн засгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, худалдан авах ажиллагаа, концессийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зөвшөөрөл олгох тухай” 340 дүгээр тогтоол

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/40 дүгээр  тушаал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/70 дугаар тушаалаар өөрийн гаргасан хүсэлтийн үгүй дагуу үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн үгүй
7 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Барилга, хот байгуулалт, тохижилтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зөвшөөрөл олгох тухай” 340 дүгээр тогтоол

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/40 дүгээр  тушаал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар шинээр батлагдсан орон тоо үгүй
8 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлогын баримт бичгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зөвшөөрөл олгох тухай” 340 дүгээр тогтоол

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/40 дүгээр  тушаал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны  02 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/14 дугаар тушаалаар хүсэлтээр шилжүүлэн, үүрэгт ажлаас чөлөөлөөн үгүй Э.Хулан

/Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй/

9 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, авлигын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зөвшөөрөл олгох тухай” 340 дүгээр тогтоол

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/40 дүгээр  тушаал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Б/85 дугаар тушаалаар өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн үгүй Г.Бямбадорж /Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй/
10 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль тогтоомж, мэдээлэл системчлэл, захиргааны хэм хэмжээний акт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зөвшөөрөл олгох тухай” 340 дүгээр тогтоол

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай” А/40 дүгээр  тушаал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Б/04 дүгээр тушаалаар албан тушаал дэвшсэн тул үгүй

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us