ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

2016 оны төсвийн тодотголын тогтоолын төсөл

 ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

 

2016 оны 08 сарын 18-ны өдөр                      Дугаар ..                                     Чойр хот

Аймгийн 2016 оны төсвийн тодотгол батлах тухай

            Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “б” заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2 дугаар хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

            Нэг. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

                                                                                                              /мянган.төгрөг/

Д/д Байгууллага, орлогын нэр төрөл Дүн           
1.1. Аймгийн татварын орлого 3 897 417.3
1.1.1. Цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар 2 827 574.6
1.1.2. Хувь хүний орлогын албан татварын буцаалт (222 267.4)
1.1.3. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 240 000.0
1.1.4. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 90 394.0
1.1.5. Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр 820 746.1
1.1.6. Улсын тэмдэгтийн хураамж 35 500.0
1.1.7. Газрын төлбөр 89 250.0
1.1.8 Дуудлага худалдааны орлого 16 220.0
1.2. Татварын бус орлого 373 910.2
1.2.1. Түрээсийн орлого 71 750.0
1.2.2. Хүү, торгуулийн орлого 255 378.0
1.2.3. Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 46 782.2
1.3. Тусламжийн орлого 9 958 542.6
1.3.1 Улсын төсвийн санхүүгийн дэмжлэг 4 340.0
1.3.2 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 7 500 802.6
1.3.3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг

 

2 453 400.0
1.4. Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн өөрийн орлого 46 265.1
1.5. 2015 оны тэнцлийн ашиг 468 874.8
  1.5.1. 2015 оны тэнцлийн ашгаас /ОНХС/ 394 093.3
  1.5.2. 2015 оны тэнцлийн ашгаас /Байгууллага/ 74 781.5
1.6. 2015 оны аймгийн ОНХС-ийн дансны үлдэгдэл 134 850.8
  Нийт дүн 14 879 860.8

 

 Хоёр. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

                                                                                                  /мянган төгрөг/

Д/д ТЕЗ, түүний харъяа байгууллага Дүн            
2.1. Засаг дарга 46 782.2
2.1.1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын өөрийн орлого 650.0
2.1.2. ХХААГ-ын дэргэдэх Цөм сүргийн үржлийн төв 31 132.2
2.1.3. Авто замын сангийн өөрийн орлого 15 000.0
2.2. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагын өөрийн орлого 46 265.1
2.2.1. Биеийн тамир спортын газар 18 727.5
2.2.2. Аймгийн музей 488.7
2.2.3. Аймгийн номын сан 48.9
2.2.4. Боржигон чуулга 25 000.0
2.2.5. Шивээговь сумын соёлын төв 1 000.0
2.2.6. Баянтал сумын соёлын төв 1 000.0
Нийт дүн 93 047.3

 

Гурав. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харъяа байгууллагад дор дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай:

                                                                                                   /мянган.төгрөг/

Д/д Төсвийн захирагч Дүн          
3.1. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга 256 032.1
3.1.1. Урсгал зардлын дээд хэмжээ 256 032.1
3.2. Засаг дарга 14 623 828.7
Урсгал зардлын дээд хэмжээ 2 908 927.4
3.2.1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 695 510.3
3.2.2. Худалдан авах ажиллагааны алба 41 264.6
3.2.3. ХХААГ-ын дэргэдэх Цөм сүргийн үржлийн төв 86 508.1
3.2.4. Монголын ахмадын Чөлөөт холбоо 16 553.7
3.2.5. Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 102 282.3
3.2.6. Санхүүгийн хяналт аудитын алба 30 710.5
3.2.7. Засаг даргын нөөц хөрөнгө 155 000.0
3.2.8. Хотын нийтийн хүн тээвэр 2 500.0
3.2.9. Мал эмнэлгийн үйлчилгээ 22 087.3
3.2.10. Авто замын сан 112 730.5
3.2.11. Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох

шилжүүлэг

9 039.4
3.2.12. Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний

зардал

213 991.0
3.2.13. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 21 000.0
3.2.14. Халамжийн сан 1 353 929.9
3.2.15. Орон нутгийн сонгуулийн зардал 45 819.8
3.3. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын урсгал зардлын дээд хэмжээ  

1 276 387.9

3.3.1. Биеийн тамир спортын газар 298 267.5
3.3.2. Аймгийн музей 79 686.7
3.3.3. Аймгийн номын сан 91 048.6
3.3.4. Боржигин чуулга 575 395.4
3.3.5. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 134 720.6
3.3.6. Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтэс 68 876.8
3.3.7. Насан туршийн боловсролын төв 28 392.3
3.4. Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан 1 740 304.1
3.5. Сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ 955 489.5
3.6. Сумдын Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг 1 472 040.0
3.7. Сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээ 6 270 679.8

 

Дөрөв. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын хэмжээг 14 879 860 800 төгрөгөөр баталсугай.

 Тав. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсвийн жилд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний зардлын дээд хэмжээг 1 740 304 100 төгрөгөөр баталсугай.

 Зургаа. Аймгийн төсвөөс 2016 онд сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

                                                                                                            /мянган төгрөг/

Д/д Сумын нэр Санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ
6.1 Сүмбэр сум 426 314.2
6.2 Шивээговь сум 274 529.1
6.3 Баянтал сум 254 646.2
Нийт дүн 955 489.5

 

Долоо. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2016 онд сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

                                                                                                                /мянган төгрөг/

Д/д Сумын нэр Орлогын шилжүүлгийн хэмжээ
7.1 Сүмбэр сум 672 364.4
7.2 Шивээговь сум 393 214.2
7.3 Баянтал сум 406 461.4
Нийт дүн 1 472 040.0

 

Найм. Аймгийн төсвөөс 2016 онд сумдад олгох Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

Сум/дүүргийн нэр Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ Ерөнхий боловсролын үйлчилгээ Соёлын үйлчилгээ Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ
8.1 Сүмбэр сум 1 220 104.9 2 601 675.0 153 493.0
8.2 Шивээговь сум 389 708.4          709 905.5 49 921.9 277 250.5
8.3 Баянтал сум 151 070.5 439 032.5     49 178.8 229 338.8
Нийт дүн 1 760 883.8 3 750 613.0 99 100.7 660 082.3

 

Ес. Говьсүмбэр аймгийн 2016 оны төсвийн санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг дор дурдсанаар баталсугай:

  1. Аймгийн татварын болон татварын бус орлого 4 271 327.5 мянган төгрөг
  2. Аймгийн төсөвт Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 4 340.0 мянган төгрөг
  3. Аймгийн төсөвт Улсын төсвөөс шилжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлэг                     7 500 802.6 мянган төгрөг
  4. Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн өөрийн орлого 46 265.1 мянган төгрөг
  5. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 2 453 400.0 мянган төгрөг
  6. Аймгийн 2015 оны тэнцлийн ашгаас 468 874.8 мянган төгрөг
  7. Аймгийн ОНХС-ийн 2015 оны дансны үлдэгдэл 134 850.8 мянган төгрөг

Арав. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.

Арван нэг. Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг 2 дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

Арван хоёр. Авто замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг 3 дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

Арван гурав. Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийг баримтлан орон нутгийн төсвийн тэнцлийг бүрэн хангаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан, төсвийн орлогыг цаг хугацаанд нь бүрдүүлж, зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Г. Батсуурь/-д даалгасугай.

Арван дөрөв. Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулж, санхүү төсвийг зохистой удирдаж, авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байхыг төсвийн захирагч нарт үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                   Г. БАТЗАМ

 

 

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

          Хурлын 2 дугаар хуралдааны 2016 оны

             … дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН”-ГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

(мян.төгрөг)

Төсөл, аргахэмжээнийнэртөрөл, хүчинчадал, байршил   Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвтөртөг 2016онд санхүүжих дүн
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 1 2016 1421804.1 1421804.1
1 Засагдарга 2 2016 1421804.1 1421804.1
1.1. Хөрөнгө оруулалт 3 2016 684130.6 684130.6
Шилжих 4 2016 351270.6 351270.6
1.1.1 2015 оны дутуу санхүүжилт 5 2016 351270.6 351270.6
Шинээрэхлэх 6 2016 332860 332860
1.1.2 Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн дотуур байрны гана тохижилтын ажил 7 2016 130000 130000
1.1.3 Нийтийн эзэмшлийн явган зам, талбайн ажил /10,11-р байрнууд/ 8 2016 20000 20000
1.1.4 Соёл, спорт, амралтын хүрээлэнгийн хашааг өргөтгөх 9 2016 28060 28060
1.1.5 Нийтийн эзэмшлийн явган замын ажил /15-р байр/ 10 2016 17800 17800
1.1.6 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, авто замын ажил 11 2016 67000 67000
1.1.7 Нэгдсэн эмнэлэгт генераторын байр барих, цахим хүлээлгийн танхимын тохижилт 12 2016 10000 10000
1.1.8 2017онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын зураг төсөв боловсруулах зардал 13 2016 60000 60000
1.2. Тоногтөхөөрөмж 14 2016 108929.3 108929.3
1.2.1 Нэгдсэн эмнэлэгийн барилгын дотор инженерийн шугам сүлжээний их засварт шаардлагатай бараа, материал худалдан авах 15 2016 27000 27000
1.2.2 Цөм сүргийн үржлийн төвд мал үржлийн лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр хангах 16 2016 6000 6000
1.2.3 Нэгдсэн эмнэлэгт биохими иммунологийн автомат анализатор худалдан авах 17 2016 40000 40000
1.2.4 Хүүхэд хамгаалах байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах 18 2016 5000 5000
1.2.5 Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх 19 2016 30929.3 30929.3
1.3. Ихзасвар 20 2016 628744.2 628744.2
1.3.1 Орон нутгйийн өмчийн барилга, байгууламжийн их засвар 21 2016 100000 100000
1.3.2 Аймгийн төвийн гадна инженерийн шугам, сүлжээний засвар 22 2016 251000 251000
1.3.3 Инженерийн шугам сүлжээний их засвар, халаалтын зуухны засвар, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах 23 2016 196044.2 196044.2
1.3.4 Орон нутгийн өмчийн барилга байгууламжийн сантехникийн их засвар 24 2016 45000 45000
1.3.5 Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны орцнуудын дулааны шугамын их засвар 25 2016 36700 36700
ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 26 2016 318500 318500
2 Засагдарга 27 2016 318500 318500
2.1 “Боловсролын салбарыг хөгжүүлэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 28 2016 84000 84000
2.2 “Биеийн тамирыг дэмжих” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 29 2016 65000 65000
2.3 “Соёл, урлагийн салбарыг дэмжих” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 30 2016 34200 34200
2.4 “Эрүүл мэндийн салбарыг дэмжих” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 31 2016 15000 15000
2.5 Аймгийн баяр наадмын зардал 32 2016 20000 20000
2.6 “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 33 2016 10700 10700
2.7 Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнес эрхлэгчид рүү чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх зардал /Бизнес эрхлэгчдийн зөвлөгөөн, Үзэсгэлэн худалдаа, Болзолт уралдаан, Бусад арга хэмжээ/ 34 2016 10000 10000
2.8 “Хоршоог хөгжүүлэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 35 2016 10000 10000
2.9 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг салбараар хөгжүүлэх аймгийн хөтөлбөр 36 2016 10000 10000
2.10 “Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, үйл ажиллагаа, үр дүнг урамшлуулах” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 37 2016 30000 30000
2.11 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах арга хэмжээний зардал 38 2016 8000 8000
2.12 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах чиглэлээр хийгдэх арга хэмжээний зардал 39 2016 1600 1600
2.13 Нийгмийн зорилтот салбаруудад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх зардал /хүүхэд, гэр бүл, жендер, ахмад настан, ХБИргэд…/ 40 2016 20000 20000
СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ 41 2016 1472040 1472040
3 Сүмбэр суманд олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 42 2016 672364.4 672364.4
4 Шивээговь суманд олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 43 2016 393214.2 393214.2
5 Баянтал суманд олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 44 2016 406461.4 406461.4
НИЙТ ДҮН 45 2016 3212344.1 3212344.1

 


Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

          Хурлын 2 дугаар хуралдааны 2016 оны

             … дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ,

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

(мян.төг)

д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2016 онд санхүүжүүлэх дүн
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 1 2016 76500.0 76500.0
1 Засаг дарга 2 2016 76500.0 76500.0
1.1. Хөрөнгө оруулалт 3 2016 73600.0 73600.0
Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт 4 2016 73600.0 73600.0
1.1.1 Соёл, спорт, амралтын хүрээлэнгийн модлог ургамлын цэцэрлэгийн тохижилтын ажил /явган зам, гэрэлтүүлэг, хогийн сав, сандал/ 5 2016 36100.0 36100.0
1.1.2 Модлог ургамлын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж мод тарих, бичил ландшафт байгуулах. 6 2016 31500.0 31500.0
1.1.3 “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд ойн зурвас байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх /хашаа, арчилгаа/ 7 2016 6000.0 6000.0
1.2 Тоног төхөөрөмж 8 2016 2900.0 2900.0
1.2.1 Ан амьтныг хамгаалах, сүргийн тархалт, нүүдлийг тодорхойлох, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хээрийн түймрийн хамрах талбайг тодорхойлох болон бусад байгаль орчны мониторинг, тандалт, судалгаа хийх зорилгоор нисдэг камер худалдан авах 9 2016 2900.0 2900.0
ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 10 2016 137491.0 137491.0
2 Засаг дарга 11 2016 137491.0 137491.0
2.1 Ойн ангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжих, ногоон байгууламжийн усалгаа, арчилгааны зардал, шатахуун, багаж, тоног төхөөрөмж, ажиллагсадын хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл, цалин, НДШ,бусад 12 2016 72794.2 72794.2
2.2 Аймгийн мод үржүүлгийн газрыг түшиглэн нэн ховор, ховор ургамлын плантаци (эх цэцэрлэг) байгуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах 13 2016 12000.0 12000.0
2.3 Хууль бус ан агнуур, хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулах 14 2016 4374.9 4374.9
2.4 Соёл, спорт, амралтын хүрээлэнд агротехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх /хог, хаягдлыг цэвэрлэх, модны нүхийг томсгох, шуудуулах, үерийн хамгаалалтын суваг татах, модны нөхөн тарил хийх/ 15 2016 14497.3

 

14497.3

 

2.5 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, хилийн цэсийг тэмдэгжүүлэх, биотехнологийн арга хэмжээ авах, байгаль хамгаалагчийн цалин, НДШ 16 2016 8020.3 8020.3
2.6 Говьсүмбэр аймгийн иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сургалт, сурталчилгаа, болзолт уралдаан зохион байгуулах 17 2016 5000.0 5000.0
2.7 Байгаль хамгаалах ажилд идэвхитэй оролцож Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн баталгаатай мэдээлэл өгсөн иргэн, идэвхитэн байгаль хамгаалагчийг урамшуулах, мод тарьсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох 18 2016 13287.5 13287.5
2.8 Бүх нийтээр мод тарих болон байгууллагуудыг ногоон байгууламж бий болгох, мод бут тарих, хөрс сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх. 19 2016 4929.0 4929.0
2.9 Аймгийн төвийн усан хангамжийн эх үүсвэрийн тэжээгдлийн мужийг тэмдэгжүүлэх 20 2016 2587.8 2587.8
НИЙТ ДҮН 21 2016 213991.0 213991.0

 

 

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

          Хурлын 2 дугаар хуралдааны 2016 оны

             … дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН АВТО ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

/мян.төг/

д/д Хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний нэр төрөл, хүчин чадал, байршил   Эхэлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2016 онд санхүүжүүлэх дүн
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 1 2016 81965.0 81965.0
1. Засаг дарга 2 2016 81965.0 81965.0
1.1 Хөрөнгө оруулалт 3 2016 81965.0 81965.0
  Шилжих хөрөнгө оруулалт 4 2016 12248.7 12248.7
1.1.1 2015 оны дутуу санхүүжилт 5 2016 12248.7 12248.7
Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт 6 2016 69716.2 69716.2
1.1.2. Хороолол дундах авто зам, зогсоол байгуулах ажил 7 2016 69716.2 69716.2
ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 9 30765.5 30765.5
2 Засаг дарга 10 2016 30765.5 30765.5
2.1 Авто замын  засвар  арчлалтанд  хэрэглэгдэх материалын  зардал 11 2016 9127.1 9127.1
2.3 Авто замын засвар арчлалтыг хариуцан ажиллах ажилчдын  цалин, НДШ 12 2016 17638.4 17638.4
2.4 Авто тээврийн улсын үзлэг тооллого явуулах зардал, /Шатахуун, зар сурталчилгаа, Авто замын хураамжийн тасалбарын үнэ / 13 2016 1000.0 1000.0
2.5 Авто замын мэдээллэх тэмдэг шинээр  байршуулах зардал 14 2016 3000.0 3000.0
Нийт дүн   2016 112730.5 112730.5

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us