Аймгийн 2015 оны төсвийн тодотгол батлах тухай /Тогтоолын төсөл/

657

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

 

2015 оны 12 сарын   04-ний өдөр                      Дугаар                                       Чойр хот

 Аймгийн 2015 оны төсвийн тодотгол батлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “б” заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 15 дугаар хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Говьсүмбэр аймгийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

                                                                                                                   /мянган.төгрөг/

2. Аймгийн төсвийн орлого бүгд 16 46911.4
2.1 Урсгал орлого 4 301 667.8
2.1.1 Татварын орлого 944 820.4
2.1.1.1 Цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар 2 843 485.9
2.1.1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаалт (220 165.5)
2.1.1.3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 240 000.0
2.1.1.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 90 000.0
2.1.1.5 Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр 841 000.0
2.1.1.6 Улсын тэмдэгтийн хураамж 35 500.0
2.1.1.7 Газрын төлбөр 100 000.0
2.1.1.8 Дуудлага худалдааны орлого 15 000.0
2.1.2 Татварын бус орлого 356 847.4
2.1.2.1 Түрээсийн орлого 75 000.0
2.1.2.3 Хүү, торгуулийн орлого 210 000.0
2.1.2.4 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 71 847.4
2.2 Тусламжийн орлого 10 910 248.3
2.2.1 Улсын төсвийн санхүүгийн дэмжлэг 364 520.6
2.2.2 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 7 236 927.7
2.2.3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг

 

3 308 800.0
2.3 Тусгай зориулалтын шилжүүлэгийн өөрийн орлого 63 627.5
2.4 2014 оны ОНХСангийн гэрээний хэмнэлт 203 000.7
2.5 2014 оны тэнцлийн ашгаас 986 367.1

 Хоёр. Говьсүмбэр аймгийн 2015 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллагын төвлөрүүлэх өөрийн орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

3.1 Засаг дарга 71 847.4
3.1.1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын өөрийн орлого 3 437,3
3.1.2 Цөм сүргийн үржлийн төв 45 410.1
3.1.3 Авто замын сангийн өөрийн орлого 12 000,0
3.1.4 Худалдан авах ажиллагааны алба 5 000.0
3.1.5 Тохижилт Сүмбэр ОНӨҮГазар 6 000.0

Гурав. Говьсүмбэр аймгийн 2015 оны төсөвт тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын төвлөрүүлэх өөрийн орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

4.1 Соёл, спорт аялал жуулчлалын газар 19 883,5
4.2 Аймгийн музей 488,7
4.3 Аймгийн номын сан 650,3
4.4 Боржигон чуулга 39 550,0
4.5 Шивээговь сумын соёлын төв 1 000,0
4.6 Баянтал сумын соёлын төв 955,0
4.7 Шивээговь сумын эрүүл мэндийн төв 605,6
4.8 Баянтал сумын эрүүл мэндийн төв 494,4
Нийт дүн 63 627.5

Дөрөв. Говьсүмбэр аймгийн 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

/мянган.төгрөг/

5.1 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга 239 754.1
5.1.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ 239 754.1
5.2 Засаг дарга 16 225 157,3
5.2.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ 3 001 956.4
5.2.1.1         Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 804 865.3
5.2.1.2         Худалдан авах ажиллагааны нэгж 42 353.0
5.2.1.3         Цөм сүргийн үржлийн төв 87 744,1
5.2.1.4         Монголын ахмадын чөлөөт холбоо 17 484,1
5.2.1.5         Байгаль орчныг хамгаалах газар      111 063.6
5.2.1.6         Засаг даргын нөөц хөрөнгө 90 000,0
5.2.1.7         Хотын нийтийн хүн тээвэр 2 500,0
5.2.1.8         Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 21 812,5
5.2.1.9         Авто замын сан 106 892,0
5.2.1.10        Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг 9 000,0
5.2.1.11        Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал 279 639,9
5.2.1.12               Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 20 838,0
5.2.1.13              Ангилагдаагүй зардал 900,9
5.2.1.14              Орон нутгийн сонгуулийн зардал 9 472,0
5.2.1.15              Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 18 877.7
5.2.1.16              Халамжийн сан 1 378 513.3
5.2.2        Тусгай зориулалтын шилжүүлэгээр санхүүжих  байгууллагуудын урсгал зардлын дээд хэмжээ  

1 344 604,9

5.2.2.1              Биеийн тамир спортын газар 341 023,6
5.2.2.2       Аймгийн музей 82 073.9
5.2.2.3       Аймгийн номын сан 93 405.1
5.2.2.4       Боржигин чуулга 604 606.0
5.2.2.5       Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 147 374.7
5.2.2.6       Хүүхэд, гэр бүл хөгжил хэлтэс 76 121.6
5.2.3 Орон нутгийн хөгжил сангийн орлогын шилжүүлэгээр санхүүжих хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ 2 909 430,8
5.2.4 Сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ 1 057 334.0
5.2.5 Сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг 1 955 880.9
5.2.6 Сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээ 5 955 950.3

 

Тав. Говьсүмбэр аймгийн 2015 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын хэмжээг 16 464 911 400 төгрөгөөр баталсугай.

Зургаа. Говьсүмбэр аймгийн 2015 оны төсвийн жилд аймгийн орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний зардлын дээд хэмжээг 2 909 430 800 төгрөгөөр баталсугай.

Долоо. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2015 онд сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

8.1 Сүмбэр сум 744 019.7
8.2 Шивээговь сум 493 408.4
8.3 Баянтал сум 718 452.8
Нийт дүн 1 955 880.9

Найм. Аймгийн төсвөөс 2015 онд сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

9.1 Сүмбэр сум 504 444.6
9.2 Шивээговь сум 292 235.2
9.3 Баянтал сум 260 654.2
Нийт дүн 1 057 334.0

 Ес. Аймгийн төсвөөс 2015 онд сумдад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих зардлыг дор дурдсанаар баталсугай.

/мянган төгрөг/

Сум/дүүргийн нэр Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ Ерөнхий боловсролын үйлчилгээ Соёлын үйлчилгээ
10.1 Сүмбэр сум 1 080 662.3 149 498.0 2 531 252.4
10.2 Шивээговь сум 433 340.4 272 735.2 665 682.7 49 654.8
10.3 Баянтал сум 142 703.0 221 148.4 358 505.0 50 768.1
Нийт дүн 1 656 705.7 643 381.6 3 555 440,1 100 422.9

 Арав. Аймгийн орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.

Арван нэг. Авто замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг 2 дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

Арван хоёр. Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийг баримтлан орон нутгийн төсвийн тэнцлийг бүрэн хангаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан, төсвийн орлогыг цаг хугацаанд нь бүрдүүлж, зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Л.Одсэр/-д даалгасугай.

Арван гурав. Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулж, санхүү төсвийг зохистой удирдаж, авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байхыг төсвийн захирагч нарт үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                                   Д. БАЯНЖАРГАЛ

 

 

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлын 15 дугаар хуралдааны 2015 оны

… дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН”-ГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

(мян.төгрөг)

Төсөл, арга хэмжээний нэр төрөл, хүчин чадал, байршил   Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2015 онд санхүүжих дүн
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 1 2015 2283147.8 2283147.8
1 Засаг дарга 2 2015 2283147.8 2283147.8
1.1. Хөрөнгө оруулалт 3 2015 1816097.8 1815647.8
Шилжих хөрөнгө оруулалт 4 2015 1028804.2 1028804.2
1.1.1 2014 оны дутуу санхүүжилт 5 2015 1028804.2 1028804.2
Шинээр эхлэх 6 2015 786843.6 786843.6
1.1.2. Соёл, амралтын хүрээлэнгийн тохижилтын ажил 7 2015 470000 470000
1.1.3. Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх бүсийн цахилгаан хангамжийн ажил 8 2015 110000 110000
1.1.4. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн ажил 9 2015 65000 65000
1.1.5. Нийтийн эзэмшлийн явган зам, талбайн ажил 10 2015 50000 50000
1.1.6. Нийтийн эзэмшлийн авто зам, зогсоолын ажил 11 2015 70000 70000
1.1.7. 2016 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудын зураг төсөв боловсруулах зардал 12 2015 21843.6 21843.6
1.2. Тоног төхөөрөмж 13 2015 85500 85500
1.2.1. Жишиг номын санд ном худалдан авах 14 2015 10000 10000
1.2.2. Цэцэрлэгүүдэд IP камер суурилуулах 15 2015 20000 20000
1.2.3. Мал хээлтүүлгийн зөөврийн лабораторийн пункт худалдан авах 16 2015 8500 8500
1.2.4. Үзэсгэлэн худалдаанд зориулсан асар худалдан авах 17 2015 6000 6000
1.2.5. “Боржигон” чуулгын үзэгчдийн сандал шинэчлэх 18 2015 41000 41000
1.3. Их засвар 19 2015 382000 382000
1.3.1. “Боржигин” чуулгын барилгын их засвар 20 2015 260000 260000
1.3.2. Нийтийн орон сууцны подвалийн их засвар 21 2015 60000 60000
1.3.3. Хонхор хотхоны гадна дулааны шугамын засвар 22 2015 37000 37000
1.3.4. Худалдан авах ажиллагааны залны засварын ажил 23 2015 25000 25000
ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 24 2015 626283 626283
2 Засаг дарга 25 2015 626283 626283
2.1. “Боловсролын салбарыг хөгжүүлэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 26 2015 99000 99000
2.2. 1-р сургуулийн “Смарт сургууль” төсөл 27 2015 100000 100000
2.3. “Биеийн тамирыг дэмжих” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 28 2015 66450 66450
2.4. “Соёл, урлагийн салбарыг дэмжих” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 29 2015 26600 26600
2.5. “Эрүүл мэндийн салбарыг дэмжих” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 30 2015 15000 15000
2.6. Нийгмийн хүрээнд зохион байгулагдах арга хэмжээний зардал /Ахмадын баяр, ХБИргэдийн өдөр, бусад/ 31 2015 40000 40000
2.7. Аймгийн баяр наадмын зардал 32 2015 120000 120000
2.8. “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 33 2015 26500 26500
2.9. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнес эрхлэгчид рүү чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх зардал /Хөрөнгө оруулагчдын чуулга уулзалт, Бизнес эрхлэгчдийн зөвлөгөөн, Үзэсгэлэн худалдаа, Болзолт уралдаан, Бусад арга хэмжээ/ 34 2015 20000 20000
2.10. “Хоршоог хөгжүүлэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 35 2015 7650 7650
2.11. “Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, үйл ажиллагаа, үр дүнг урамшлуулах” аймгийн дэд хөтөлбөрийн санхүүжилт 36 2015 53000 53000
2.12. Иргэдэд ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээний зардал 37 2015 17500 17500
2.13. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах чиглэлээр хийгдэх арга хэмжээний зардал 38 2015 1800 1800
2.14. Нийгмийн зорилтот салбаруудад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх зардал /хүүхэд, гэр бүл, жендер, ахмад настан, ХБИргэд…/ 39 2015 28184.5 28184.5
2.15. Гурван сая дахь иргэнтэй ойролцоо төрсөн Говьсүмбэр аймгийн иргэнд зорилусан арга хэмжээний зардал 40 2015 4598.5 4598.5
СУМДЫН ОРОН НУТГЙИН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ 41 2015 1955880.9 1955880.9
3 Сүмбэр суманд олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 42 2015 744019.7 744019.7
4 Шивээговь суманд олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 43 2015 493408.4 493408.4
5 Баянтал суманд олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 44 2015 718452.8 718452.8
НИЙТ ДҮН 45 2015 4865311.7 4865311.7

 

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлын 15 дугаар хуралдааны 2015 оны

… дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН АВТО ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

/мян.төг/

д/д Хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний нэр төрөл, хүчин чадал, байршил   Эхэлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2015 онд санхүүжүүлэх дүн
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 1 2015 71729.9 71729.9
1. Засаг дарга 2 2015 71729.9 71729.9
1.1 Хөрөнгө оруулалт 3 2015 71729.9 71729.9
Шилжих хөрөнгө оруулалт 5 2015 806.5 806.5
1.1.1 2014 оны үлдэгдэл санхүүжилт 6 2015 806.5 806.5
Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт 7 2015 70923.4 70923.4
1.1.2 Хороолол дундах авто зам, зогсоол байгуулах ажил 8 2015 70923.4 70923.4
2 ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 9 2015 35162.0 35162.0
2.1 Засаг дарга 10 2015 35162.0 35162.0
2.1 Авто замын  засвар  арчлалтанд  хэрэглэгдэх материалын  зардал 11 2015 4070.1 4070.1
2.2 Авто замын засвар арчлалт хариуцан хийх ажилчдын  цалин, НДШ 12 2015 16640.06 16640.0
2.3 Авто тээврийн улсын үзлэг тооллого явуулах зардал, /Шатахуун, зар сурталчилгаа, Авто замын хураамжийн тасалбарын үнэ / 13 2015 3251.9 3251.9
2.4 Авто замын мэдээллэх тэмдэг шинээр  байршуулах болон засварлах зардал 14 2015 3950.0 3950.0
2.5 Уул уурхайн тээвэрлэлт, босоо тэнхлэгийн автозамын хяналтын шатахууны зардал 15 2015 2350.0 2350.0
2.6 Шивээговь суманд замын цагдаагийн пост барих зардал 16 2015 4900.0 4900.0
Нийт дүн 2015 106892.0 106892.0