Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

107
Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Байгууллагын дарга нар ээлжийн амралтын хугацаа болон орлон ажиллах албан хаагчийн мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх Ээлжийн амралт авахаас өмнө Засаг даргын харьяа газар, хэлтэс, агентлагуудын удирдлагууд, Сумдын Засаг дарга, Сумдын засаг даргын Тамгын газрын дарга нар, Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын удирдлагууд
 

2

 

 

Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, хөшөө, дурсгалын газар, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийн хадгалалт хамгаалалтыг байгууллагуудад хариуцуулан хуваарилалт хийх 2021.08.02 Сумдын засаг дарга нар

 

2021 оын 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, УС-ДУ ОНӨҮГазар тус тус  нэмэлт мэдээлэл хийнэ.