Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт

28
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх байгууллагуудын Ёс зүйн зөвлөлийн 2021 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэлх өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Байгууллага 2021 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд ирсэн өргөдлийн тоо Өргөдөл гаргагчийн мэдээлэл /ажил эрхлэлтийн байдлаар ангилан доорх өгөгдлийн аль нэгт хамруулан “1” гэж тэмдэглэх/ Өргөдөл хүлээн авсан огноо Өргөдлийн товч утга Өргөдлийн дагуу Ёс зүйн зөвлөл хуралдсан огноо Ёс зүйн зөрчил мөн эсэх /мөн, биш тохиолдлын аль нэгийг сонгож бөглөх/ Ёс зүйн зөвлөлийн тогтоолын дугаарыг бичих Шийдвэрлэлт /Ёс зүйн зөрчил мөн тохиолдолд “1” гэж бөглөх/ Өргөдөл гаргагчид хариу мэдэгдсэн хэлбэр /хэлбэрийг тодорхойлон заавал аль нэгийг “1” гэж бөглөх/
Овог нэр Өөрийн байгууллагын албан хаагч Бусад байгууллагын албан хаагч Иргэн Мөн тохиолдолд /ЗГ-ын 2019 оны 33 дугаар тогтоолд заасан хэм хэмжээ шаардлагын дугаар/ Биш бол /- тэмдэглэгээ хийх/ сануулах уучлал гуйхыг үүрэг болгох утсаар албан бичгээр бусад хэлбэрээр
1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Мэргэжлийн хяналтын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Онцгой байдлын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Цагдаагийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Шүүхийн шинжилгээний алба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Мал эмнэлгийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Орон нутгийн өмчийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Боловсрол, соёл урлагийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Эрүүл мэндийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Биеийн тамир, спортын газар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Статистикийн хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Татварын хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Нэгдсэн эмнэлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Боржигин чуулга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Музей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Нийтийн номын сан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Сургуулийн өмнөх боловсролын 1 дүгээр цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Сургуулийн өмнөх боловсролын 2 дугаар цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Сургуулийн өмнөх боловсролын 3 дугаар цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Сургуулийн өмнөх боловсролын 4 дүгээр цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Сургуулийн өмнөх боловсролын 5 дугаар цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Сургуулийн өмнөх боловсролын 6 дугаар цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0