Говьсүмбэр аймгийн төрийн байгууллагуудын 2021 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны мэдээлэл

47
Байгууллагын нэр Ёс зүйн зөвлөл байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар 2021 оны 6 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх үйл ажиллагааны үр дүн
Нийт хуралдсан тоо Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Сургалт зохион байгуулсан тоо Сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо Бусад үйл ажиллагаа
1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 2019.09.26, А/55 1 0 0 1 25 2021 онд дотоод журамд ёс зүйн зөрчлийг хүлээн авч шийдвэрлэх,ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчид тооцох хариуцлагын асуудлыг нарийвчлан тусгаж батлуулан мөрдөж байна.
2 Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар 2018.06.05, А/08 ТАЗ, АЗДТГазраас зохион байгуулсан сургалтад албан хаагчдаа хамруулсан
3 Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газар 2021.05.17, А/12 2 0 0 1 18 Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах дүрэм, 2021 оны төлөвлөгөөг баталсан. ТАЗ, АЗДТГазраас зохион байгуулсан сургалтад албан хаагчдаа хамруулсан
4 Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газар 2019.10.11, А/31 1 0 0 1 18 Ёс зүйн мэдээллийг самбарт байршуулсан. 2021 оны төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж байна. ТАЗ, АЗДТГазраас зохион байгуулсан сургалтад албан хаагчдаа хамруулсан. Ёс зүйн дүрмийг эмхэтгэл болгон албан хаагчдад түгээсэн. Шинээр томилогдсон албан хаагчдад ёс зүйн дүрмийг танилцуулж, баталгаажуулж байна.
5 Мэргэжлийн хяналтын газар 2020.01.14, А/04 1 0 0 3 21 Талархлын мод” Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг тогтмол авч ажиллаж байна.
6 Онцгой байдлын газар 2021.04.07, А/21 3 0 0 1 45
7 Цагдаагийн хэлтэс 2021.01.08 A/03 0 0 0 0 0
8 Шүүхийн шинжилгээний алба 0 0 0 0 0
9 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 2020.01.06 А/05 5 2 82                     /алба хаагч/
10 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2019.05.10 А/19 0 0 0 0 0
11 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Байгуулаагүй 0 0 0 2 15 Ёс зүйн батламж олгож байна. Гарын авлага гаргаж албан хаагчдад түгээсэн.
12 Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба 2019.05.21, А/21 0 0 0 0 0
13 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 2021.02.26, А/12 0 0 0 1 14 Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хэлэлцүүлэг хийсэн.Зөв хандлагатай зөрчилгүй хамт олон уриалга дэвшүүлэн ажиллаж байна. Ёс зүйн талон нэвтрүүлж, зөрчил гаргасан албан хаагчдад хариуцлага тооцох үйл ажиллагааг зохицуулж байна. Улирал бүр хамт олноос санал асуулга авч ёс зүйтэй албан хаагчийг шалгаруулж, шагнаж урамшуулж байна.
14 Мал эмнэлгийн газар 2019.03.22 А/23 0 0 0 0 0 Албан хаагчдаар ёс зүйн батламж гаргуулж баталгаажуулсан.
15 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 2021.03.31, А/17 1 0 0 2 14 Ёс зүйн дүрэм, Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журмыг танилцуулж гарын үсэг зуруулж баталгаажуулсан.
16 Орон нутгийн өмчийн газар Байгуулаагүй 0 0 0 1 6 ТАЗ, АЗДТГазраас зохион байгуулсан сургалтад албан хаагчдаа хамруулсан
17 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 2020.03.23-ны өдрийн ХХҮГазрын даргын  А/15 тушаалаар шинэчлэн батлагдсан 1 0 0 3 25
18 Боловсрол, соёл урлагийн газар 2019.04.02, А/09 0 0 0 1 35
19 Эрүүл мэндийн газар 2019.05.16, A/35 1 0 0 1 17
20 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2021.03.19 А/19 0 0 0 0 0
21 Биеийн тамир, спортын газар 2021.04.26 А/14 0 0 0 2 34
22 Статистикийн хэлтэс Байгуулаагүй 0 0 0 0 0
23 Татварын хэлтэс ТЕГн ёс зүйн салбар зөвлөлд харьяалагддаг 0 0 1 11  Бүх албан хаагчдаар Ёс зүй сахилга хариуцлагын батламж үйлдэж ёс зүйтэй авилгаас ангид ажиллахаа илэрхийлсэн
24 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2018.02.05, А/05 0 0 0 0 0
25 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Байгуулаагүй 0 0 0 0 0
26 Нэгдсэн эмнэлэг 2020.05.05. А/43 0 0 0 0 0
27 Боржигин чуулга 2021.07.27, А/27 0 0 0 0 0
28 Музей Байгуулаагүй 0 0 0 0 0
29 Нийтийн номын сан Байгуулаагүй 0 0 0 0 0
30 Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль 2013.05.25 Б/32 1 0 0 2 52 2021 онд шинэчлэн баталсан, зөрчил дутагдал байхгүй
31 Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль 2019.04.07 А/08 2 0 0 3 38 Цахимаар  сургалт зохион байгуулж цахимаар шалгалт авсан
32 Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль 2021.04.25 А/10 5 6 6 1 307 ярилцлага 2 удаа явуулсан
33 Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургууль 2021.03.22 А/10
34 Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль 2021.05.17 А/10 0 0 0 1 27
35 Сургуулийн өмнөх боловсролын 1 дүгээр цэцэрлэг 2019.03.15-ны өдрийн А/03 дугаар тушаал 2 0 0 2 26
36 Сургуулийн өмнөх боловсролын 2 дугаар цэцэрлэг 2019.03.14 А/02 1 5 5 3 25 цахим сургалт 2 удаа явуулсан
37 Сургуулийн өмнөх боловсролын 3 дугаар цэцэрлэг 0 0 0 0 0 0
38 Сургуулийн өмнөх боловсролын 4 дүгээр цэцэрлэг 2021.02. 23 А/05 0 0 0 1 12
39 Сургуулийн өмнөх боловсролын 5 дугаар цэцэрлэг 2021.05.17 А/10 0 0 0 1 27
40 Сургуулийн өмнөх боловсролын 6 дугаар цэцэрлэг 2018.09 А/43 5 0 0 6 20 2021 онд дотоод журамдаа өөрчлөлт оруулсан хамт олны нээлттэй ярилцлага гэж зохион байгуулсан, ёс зүйтэй харилцаа гарын авлага гаргасан