Харьяа байгууллагуудын ёс зүйн хорооны мэдээлэл

35
Харьяа байгууллагуудын ёс зүйн хорооны мэдээлэл
2021.06.18
Аймгийн нэр Харьяа байгууллагууд Ёс зүйн зөвлөл байгуулсан огноо, шийдвэрийн дугаар
1 Говьсүмбэр Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 2019.09.26, А/55
2 Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар 2018.06.05, А/08
3 Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газар 2021.05.17, А/12
4 Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газар 2019.10.11, А/31
5 Мэргэжлийн хяналтын газар 2020.01.14, А/04
6 Онцгой байдлын газар 2021.04.07, А/21
7 Цагдаагийн хэлтэс 2021.01.08 A/03
8 Шүүхийн шинжилгээний алба Ерөнхий газар дээрээ байдаг
9 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 2020.01.06 А/05
10 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2019.05.10 А/19
11 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Байгуулаагүй
12 Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний алба 2019.05.21, А/21
13 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 2021.02.26, А/12
14 Мал эмнэлгийн газар 2019.03.22 А/23
15 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 2020.12.16, А/53
16 Орон нутгийн өмчийн газар Байгуулаагүй
17 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 2020.03.23, А/15
18 Боловсрол, соёл урлагийн газар 2019.04.02, А/09
19 Эрүүл мэндийн газар 2019.05.16, A/35
20 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 2021.03.19, А/19
21 Биеийн тамир, спортын газар 2021.04.26, А/14
22 Статистикийн хэлтэс Байгуулаагүй
23 Татварын хэлтэс Байгуулаагүй
24 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 2018.02.05, А/05
25 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Байгуулаагүй
26 Нэгдсэн эмнэлэг 2020.05.05, А/43
27 Боржигин чуулга 2021.07.27, А/27
28 Музей Байгуулаагүй
29 Нийтийн номын сан Байгуулаагүй
30 Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль 2013.05.25 Б/32
31 Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль 2019.04.07 А/08
32 Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль 2021.04.25 А/10
33 Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургууль 2021.03.22 А/10
34 Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургууль 2021.05.17 А/10
35 Сургуулийн өмнөх боловсролын 1 дүгээр цэцэрлэг 2019.03.15, А/03
36 Сургуулийн өмнөх боловсролын 2 дугаар цэцэрлэг 2019.03.14 А/02
37 Сургуулийн өмнөх боловсролын 3 дугаарцэцэрлэг 2019.03.04, А/17
38 Сургуулийн өмнөх боловсролын 4 дүгээр цэцэрлэг 2021.02.23 А/05
39 Сургуулийн өмнөх боловсролын 5 дугаар цэцэрлэг 2021.05.17 А/10
40 Сургуулийн өмнөх боловсролын 6 дугаар цэцэрлэг 2018.09 А/43