АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СУЛ ОРОН ТОО

46
Байгууллагын нэр, албан тушаалын нэр Албан тушаалын ангилал Ажлын байрны тоо Сул орон тоо гарсан шалтгаан үндэслэл Гомдол маргаантай эсэх

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1 Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга ТЗ-10 1 Өөр байгууллагат шилжин ажилласан Үгүй
2 Хөрөнгө, оруулалт хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга ТЗ-10 1 Өөр байгууллагат шилжин ажилласан Үгүй
3 Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга ТЗ-10 1  

 

 

Өөр байгууллагат шилжин ажилласан

Үгүй
4 Нутгийн захиргаа, гадаад харилцааны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Суралцахаар чөлөөлөгдсөн Үгүй
5

 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Барилга, хот байгуулалт, тохижилтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 2019 онд шинээр батлагдсан орон тоо Үгүй
6 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Тэтгэвэрт гарсан Үгүй
7 Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөр байгууллагат шилжин ажилласан Үгүй
8 Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бодлого хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Улаанбаатар хотруу шилжсэн Үгүй