Дүрэм, журам

64

Д/д

Нэр Он

Үзэх

1 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2019 он Үзэх
2 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын шагналын журам 2017 он Үзэх
3 Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм 2019 он Үзэх
4 Төрийн албаны тухай хууль 2017 он Үзэх